Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy społeczno-kulturowe w Europie 4003-EU-L23-DSKE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kołakowski, Leszek. Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?

2. Bloom , Allan. „Niezapisana karta”, W: Umysł Zamknięty, s. 55-74.

3. Inglis, Fred. „Kultura i postmodernizm: dobro, prawda i piękno” w: Kultura, s. 171-212.

4. Barber, Benjamin. „Dziki kapitalizm a demokracja” w: Dżihad kontra McŚwiat. Muza 1997, s. 302-315.

5. Merta, Tomasz. „Pamięć i Nadzieja”, w: Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

6. Vaidhyanathan, Siva: „To facebook jest problemem” w: Anti Social Media, s. 9-54

7. Scruton, Roger. Lokalne ocieplenie (R.I), w: Zielona Filozofia; jak poważnie myśleć o naszej planecie, ZYSK, s. 13-41.

8. Keppel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga. Wyd. KP 2010, s. 265-278

9. Scheffer, Paul. „Konstytuuowanie się obywateli świata” w: Druga Ojczyzna_Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

10. Simone de Beauvoir. „Kobieta niezależna” (R. XIV) w: Druga Płeć

11. Fitoussi, J_P. Rosanvallon, P. « Repertuar nierówności » w : Czas nowych nierówności, Kraków: ZNAK 2000, s. 65-76.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia w ramach wymagań i zakresie merytorycznym przewidzianym dla przedmiotu student

1. w zakresie wiedzy będzie:

- potrafił zidentyfikować i nazwać główne dylematy kulturowe współczesnej Europy w kontekście zjawisk o wymiarze globalnym.

- rozumiał podstawowe koncepcje i pojęcia związane z współczesnymi wyzwaniami społeczno-kulturowymi, przed którymi stoi Europa.

- rozumiał dynamikę współczesnych przemian społeczno-kulturowych w Europie.

- potrafił określić i scharakteryzować główne osie debat społeczno-kulturowych w Europie.

2. w zakresie umiejętności będzie:

- potrafił identyfikować i hierarchizować współczesne zjawiska społeczno-kulturowe w kontekście procesów integracji europejskiej

- potrafił zastosować instrumenty pojęciowe w pracy z tekstami z zakresu literatury przedmiotu

- posiadał umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstu z zakresu literatury przedmiotu

- potrafił zastosować w praktyce i przywołać poznane teorie i wyniki badań naukowych w dyskusji lub pracy pisemnej.

3. w zakresie postawy będzie:

- krytycznie odbierał treści komunikowane w sferze publicznej, ze świadomością potencjalnych lub realnych uproszczeń lub manipulacji obecnych we współczesnym dyskursie publicznym.

- konstruktywnie wykorzystywał treści merytoryczne i poznaną literaturę przedmiotu w dalszych etapach kształcenia akademickiego.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy składowe oceny:

1. obecność na zajęciach i aktywność (bieżące przygotowanie do zajęć, znajomość omawianej lektury). Dopuszczalne 2 nieobecności, 3 i 4 nieobecność obowiązkowo do zaliczenia ustnego). Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (max.4) powoduje niedopuszczenie do zaliczenie pisemnego i automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu.

2. Prezentacja postawionego do opracowania zagadnienia

3. Kolokwium lub egzamin

Każda z trzech składowych musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Zakres tematów:

Etyka społeczna, prawa człowieka, ideologie, kapitalizm, państwo opiekuńcze, imigracja, feminizm, ekologia, wielokulturowość, sekularyzacja, tożsamość

Metody dydaktyczne:

1. Otwarte dyskusje na postawione problemy

2. Ćwiczenia w formułowaniu kontrowersji i argumentów

3. Tworzenie prezentacji tematycznych

4. Redagowanie prac pisemnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 203A
Dominika Witkowska 11/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)