Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej 4003-EU-L23-TSM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia

1. Przygotowanie do zajęć, w tym czytanie obowiązkowych lektur i aktywny udział w dyskusjach na ich temat w czasie zajęć.

2. Referat na temat wybranego artykułu naukowego z literatury dodatkowej i prezentacja na jego temat

3. Praca semestralna w formie 4–5 stronicowego eseju naukowego.

Zasady dotyczące pracy semestralnej

1. Praca pisemna powinna mieć formę eseju o objętości 1200–1800 słów (nie może być dłuższa ani krótsza). Powinna spełniać standardy naukowe, zawierać przypisy i bibliografię (np. według wzoru obowiązującego w „Przeglądzie Europejskim”), być poprawnie zredagowana i sprawdzona pod względem gramatycznym, stylistycznym i pisowni.

2. Termin przesłania pracy: 31 grudnia – przesłanie pracy po terminie skutkować będzie obniżeniem oceny.

3. Pracę należy zapisać w jednym z następujących formatów: DOCX, DOC, ODT. Nazwa pliku powinna rozpoczynać się od nazwiska autorki/autora eseju.

Tematy esejów

1. Omów nurty w ramach realizmu. Który z nich najlepiej wyjaśnia współczesne stosunki międzynarodowe?

2. Czy dzisiejszy świat stosunków międzynarodowych rządzi się w większym stopniu zasadami realizmu, czy idealizmu?

3. Przedstaw założenia realizmu neoklasycznego. Na ile jest on przydatny do wyjaśnienia współczesnych stosunków międzynarodowych?

4. Omów nurty w ramach współczesnego liberalizmu. Który z nich najlepiej wyjaśnia współczesne stosunki międzynarodowe?

5. Przedstaw wkład funkcjonalizmu, federalizmu i transakcjonalizmu w rozwój teorii integracji europejskiej

6. W jaki sposób liberalizm międzyrządowy wyjaśnia proces integracji europejskiej?

7. Przedstaw założenia i nurty w ramach angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych.

8. Przedyskutuj przydatność teorii strukturalistycznych do wyjaśnienia współczesnych stosunków międzynarodowych.

9. Przedstaw założenia poststrukturalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych i jego krytykę.

10. Przedstaw założenia teorii postkolonialnej i jej krytykę.

11. Przedstaw założenia feminizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych i jego krytykę.

Zakres tematów:

Tematy zajęć

1. Zajęcia organizacyjne

Lektura podstawowa:

• Podstawowe teksty źródłowe na temat zajęć

Dalsze lektury:

• inne teksty, poszerzające dane zagadnienie, mogą zostać wybrane do zreferowania.

• rozdział w podręczniku

2. Realizm

Lektura podstawowa:

• CARR E. Edward, Kryzys dwudziestolecia 1919-1939. Wstęp do badań nad stosunkami międzynarodowymi, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 27-37.

• MORGENTHAU Hans, Polityka między narodami, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 38-51.

Dalsze lektury:

• ARON Raymond, Pokój i wojna między narodami (teoria), w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 96-122.

• ROSENAU James, Preteorie i teorie polityki zagranicznej, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 133-151.

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 1. Współczesna interpretacja interesu w naukach społecznych, s. 15-55.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 57-81.

3. Podejścia systemowe

Lektura podstawowa:

• KAPLAN A. Morton, System i proces w polityce międzynarodowej, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 52-66.

• WALTZ Kenneth N., Człowiek, państwo i wojna. Analiza teoretyczna, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 82-95.

Dalsze lektury:

• ALLISON T. Graham, Istota decyzji. Wyjaśniając kubański kryzys rakietowy, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 152-165.

• GRIECO Joseph M., The Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union and the Neo-realist Research Programme, „Review of International Studies” 1995, nr 1, s. 21–40.

• PUGACEWICZ Tomasz, Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, WUJ Kraków 2017, Rozdział II. Rodzaje analizy polityki zagranicznej (FPA) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, s. 103-163 – referat dla dwóch osób.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 84-102.

4. Neoealizm

Lektura podstawowa:

• WALTZ Kenneth N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 326-339.

• GILPIN Robert, Wojna i zmiana w polityce światowej, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 340-354.

Dalsze lektury:

• JERVIS Robert, Współpraca w warunkach dylematu bezpieczeństwa, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 289-303.

• FILARY-SZCZEPANIK Mateusz, Anarchia i dyscyplina, Rozdział 4. Kenneth Waltz i strukturalna odmiana realizmu politycznego, s. 323-390 – referat dla dwóch osób.

• GUZZINI Stefano, Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2018, Ewolucja podstawowych pojęć realizmu podczas drugiej debaty, s. 73-91.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 175-206.

5. Realizm neoklasyczny

Lektura podstawowa:

• KOZUB-KARKUT Magdalena, Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej, WUJ Kraków 2020, Rozdział 3. Realizm neoklasyczny, s. 183-228.

Dalsze lektury:

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 2. Kategoria interesu w realizmie i neorealizmie, s. 56-98.

• KOZUB-KARKUT Magdalena, Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej, WUJ Kraków 2020, Rozdział 4. Realizm neoklasyczny a badanie polityki zagranicznej, s. 229-267.

• MEARSHEIMER John J. Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order, International Security vol. 43, nr 4 (Spring 2919), s. 7-50 – referat dla dwóch osób.

6. Liberalizm i neoliberalizm

Lektura podstawowa:

• DOYLE Michael W., Liberalizm i polityka międzynarodowa, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 386-401.

• KOHANE Robert O., NYE Joseph S., Siła i współzależność, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 242-267.

Dalsze lektury:

• KRASNER Stephen D., Strukturalne przyczyny i konsekwencje reżimów: reżimy jako zmienne pośredniczące, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 355-372.

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 3. Kategoria interesu w liberalizmie i neoliberalizmie, s. 99-125.

• GOUREVITCH Robert, Drugi obraz odwrócony: międzynarodowe źródła polityki wewnętrznej, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 304-325.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 213-241.

7. Funkcjonalizm, Transakcjonizm, neofunkcjonalizm

Lektura podstawowa:

• DEUTSCH Karl W., Wspólnota polityczna na obszarze północnoatlantyckim: doświadczenia historyczne w organizacji stosunków międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 67-82.

• HAAS Ernst B., Przekroczyć państwo narodowe. Funkcjonalizm i organizacje międzynarodowe, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 123-132.

Dalsze lektury:

• MITRANY David, A Working Peace System: An Argument of for the Functional Development of International Organization, w: Debates on European Integration. A Reader, Mette Eilstrup-Sangiovanni (red.), Basingstoke 2006, s. 43–67.

• BURLEY Anne-Marie, Walter MATTLI, Europe Before the Court: A Political Theory of Legal Integration, w: Debates on European Integration. A Reader, Mette Eilstrup-Sangiovanni (red.), Basingstoke 2006, s. 226–252.

• LAKE David A., MARTIN Lisa L., RISSE Thomas, Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organisation, International Organisation 77, Spring 2021, s. 225-257.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Rozdział 2. Funkcjonalizm, transakcjonizm, neofunkcjonalizm WN PWN Warszawa 2018, s. 31-101.

8. Podejście międzyrządowe do integracji europejskiej

Lektura podstawowa:

• PUTNAM Robert D., Dyplomacja i polityka wewnętrzna: logika gier dwupoziomowych, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 484-499.

Dalsze lektury:

• MORAVCSIK Andrew, Preferences and Power in the European Community: A liberal intergovernmentalist approach, w: Debates on European Integration. A Reader, Mette Eilstrup-Sangiovanni (red.), Basingstoke 2006, s. 264-303.

• IKENBERRY G. John, The end of liberal international order?, International Affairs vol. 94, no 1 (2018), s, 7–23.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Rozdział 4. Teorie międzyrządowe, WN PWN Warszawa 2018, s. 103-132.

9. Strukturalizm

Lektura podstawowa:

• GALTUNG Johan, Strukturalna teoria imperializmu, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 166-180.

• WALLERSTEIN Immanuel, Nowoczesny system-świat. Kapitalistyczne niewolnictwo oraz narodziny europejskiej gospodarki-świata w XVI w. w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 181-195.

Dalsze lektury:

• GILPIN Robert, Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 445-464.

• STRANGE Susan, Państwa i rynki, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 465-483.

• GUZZINI Stefano, Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2018, Międzynarodowa ekonomia polityczna jako próba aktualizacji: Koniec systemu Brettom Woods i teoria stabilności ekonomicznej, s. 194-214.

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 4. Kategoria interesu w marksizmie, s. 126-148.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 142-173.

10. Szkoła angielska

Lektura podstawowa:

• BULL Hedley, Społeczeństwo anarchiczne. Studium ładu w polityce światowej, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 210-227.

• WIGHT Martin, De systematibus civitatum, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 228-245.

Dalsze lektury:

• MURRAY Robert W (Red.)., System, Society & the World: Exploring the English School of International Relations, e-International Relations, Bristol, UK 2013, s. 1-73 – referat dla dwóch osób

• SAEIDABADI Mohammad Reza, MOHAMMADPOUR Sam, Brexit and the English School of International Relations: A Theoretical Study, Journal of World Sociopolitical Studies vol.4, no 2 (Spring 2020), s. 213-239,

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 253-290.

11. Konstruktywizm

Lektura podstawowa:

• WENDT Alexander E., Problemy relacji podmiot sprawczy-struktura w teorii stosunków międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Hanna Schreiber, Anna Wojciuk (red. Naukowa), WUW 2018, s. 67-82.

Dalsze lektury:

• HOPF Ted, Common-sense Constructivism and Hegemony in World Politics, International Organization 67, Spring 2013, s. 317-354,

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 5. Kategoria interesu w konstruktywizmie, s. 149-174.

• ADLER Emanuel, DRIESCHOVA Alena, The Epistemological Challenge of Truth Subversion to the Liberal International Order, International Organisation 75 (Spring 2021, s. 359-386.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 253-290.

12. Poststrukturalizm, feminizm, teoria postkolonialna

Lektura podstawowa:

• HANSEN Lene, Poststructuralism, w: John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (7th edn), Oxford University Press, s. 159-173.

Dalsze lektury:

• SETH Sanjay, Postcolonial Theory and the Critique of International Relations, Millennium vol. 40(1) 2011, s. 167-183.

• RICHTER-MONTPETIT Melanie, Everything You Always Wanted to Know about Sex (in IR) But were Afraid to Ask: The ‘Queer Turn” in International Relations, Millennium vol. 46(2) 2018, s. 220-240.

• SADŁOCHA Jarosław, Krytyczna analiza interesu w teorii stosunków międzynarodowych, WUWr, Wrocław, Rozdział 6. Kategoria interesu w kosmopolityzmie, feminizmie oraz postmodernizmie, Zakończenie, s. 175-209.

• CZAPUTOWICZ Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. WN PWN Warszawa 2008, s. 372-433.

13. Podsumowanie. Krytyka teorii stosunków międzynarodowych

Dalsze lektury:

• GUZZINI Stefano, Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2018, Międzynarodowa ekonomia polityczna jako konwergencja realizmu i strukturalizmu, s. 215-238.

• GUZZINI Stefano, Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2018, Realizm zagubiony: zwrot epistemologiczny z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., s. 245-266.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, sala 212
Magdalena Filipowicz 12/22 szczegóły
2 każdy piątek, 16:45 - 18:15, Gmach Audytoryjny, sala 315
Magdalena Filipowicz 8/22 szczegóły
3 każdy piątek, 18:30 - 20:00, Gmach Audytoryjny, sala 315
Magdalena Filipowicz 7/22 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)