Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw 2102-SEA-M-D3OEPM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 I 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Bayramov A., Conflict, cooperation or competition in the Caspian Sea region: A critical review of the New Great Game paradigm, Caucasus Survey, nr 1, 2021.

Gardocki S., Ożarowski R., Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016..

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej polityki mocarstw wobec obszaru eurazjatyckiego

- rozumie rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze eurazjatyckim

- potrafi interpretować działania mocarstw w obszarze eurazjatyckim i postrzegać procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkową tych działań

- rozumie przyczyny podejmowania działań przez mocarstwa w obszarze eurazjatyckim i potrafi prognozować przyszłą politykę tych mocarstw

- potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą obszaru eurazjatyckiego do analizowania polityki mocarstw w tym obszarze

- potrafi wykorzystywać teorie i koncepcje teoretyczne ze stosunków międzynarodowych oraz metody przydatne do analizy polityki zagranicznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim dzięki wykorzystaniu w sposób krytyczny źródeł w języku polskim i angielskim, w tym źródeł internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego

Zakres tematów:

I. Część teoretyczno-metodologiczna

1. Wybrane teorie stosunków międzynarodowych

2. Koncepcje geopolityki i geoekonomii

3. Kategoria rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Power politics.

4. Analiza polityki zagranicznej – FPA, analiza strategiczna

II. Część empiryczna

5. Uwarunkowania polityki zagranicznej mocarstw w obszarze eurazjatyckim

6. Polityka Unii Europejskiej

7. Polityka Stanów Zjednoczonych

8. Polityka Rosji

9. Polityka Turcji

10. Polityka Iranu

11. Polityka Chin

12. Studium przypadku – Bliski Wschód

13. Studium przypadku – Azja Centralna i Kaukaz Południowy

14. Studium przypadku – Europa Wschodnia

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji i materiałów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 308
Kamil Szabłowski 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)