Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ewaluacji polityk publicznych 1600-SZD-WM-MEPP
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

• Royse, D., Thyer, B. A., & Padgett, D. K. (2015). Program evaluation: An introduction to an evidence-based approach. Cengage Learning.

• Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). Evaluation: A systematic approach. Sage publications.

• Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2010). Methods matter: Improving causal inference in educational and social science research. Oxford University Press.

• Spiegelhalter, D. (2019). The art of statistics: learning from data. Penguin UK.

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia, teorie i metody z zakresu ewaluacji polityk publicznych

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 (10%)

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

• aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

• zadania praktyczne w R (znajomość R nie jest warunkiem udziału w zajęciach)

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

• ocena prac własnych studentów

• ocena aktywności na zajęciach

Kryteria oceniania:

• merytoryczna poprawność wykonanych prac własnych

• poprawność techniczno-formalna wykonanych prac własnych

• zaangażowanie w aktywność na zajęciach – częstotliwość udziału w dyskusji

Metody dydaktyczne:

prezentacja, prezentacje uczestników, dyskusja, ćwiczenia komputerowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 1
Justyna Krużel 5/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Oficyna Pałacu Czetwertyńskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)