Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań medioznawczych: od analizy zawartości i dyskursu przez ankiety po badania biometryczne 1600-SZD-WM-MBM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

• M. Lisowska-Magdziarz: Analiza zawartości mediów. UJ. 2004

• P.B. Sztabiński i inni (red.): Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. IFiS PAN. 2004.

• K.T. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. PWN. 2000.

• R.D.Wimmer, J.R. Dominick: Mass media: metody badań. WUJ. Kraków 2008.

• E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. PWN. 2000

• T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009

• A. K. Jain, P. Flynn, A. A. Ross, Handbook of Biometrics, Springer 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-zna podstawy teoretyczne badań społecznych i medioznawczych;

-zna podstawy badań biometrycznych wykorzystywanych do analizowania złożonych bodźców, takich jak: przekazy medialne, gry, doświadczenia VR/AR etc.

-zna podstawowe metody i techniki stosowane do badania mediów (syndykatowych) w Polsce i za granicą

KOMPETENCJE:

- potrafi się posługiwać różnymi metodami badawczymi (zna i rozumie ich zastosowanie);

- jest w stanie samodzielnie zaprojektować projekt badawczy – od pytań badawczych, przez hipotezy badawcze, dobór próby po analizę, wnioski oraz interpretacje

- rozumie istotę badań interdyscyplinarnych oraz potrafi triangulować metody badawcze ze względu na cel projektu badawczego.

WK3, UW1

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

* opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: maksymalnie 2 NB

* zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): aktywny udział na zajęciach, zdanie egzaminu

* metody weryfikacji efektów uczenia się: dyskusja podczas zajęć, egzamin

* kryteria oceniania: egzamin (znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach)

Metody dydaktyczne:

wykład, lektura, studia przypadków, zadania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Milena Tryfon 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0