Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szeregi czasowe i panele dynamiczne 1600-SZD-WM-SCiPD
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Wykaz literatury związanej z przedmiotem:wszystkie materiały będą dostępne na stronie prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat zastosowania statystyki w analizie danych z wymiarem czasowym. Dlatego też każdy uczestnik będzie miał okazję wykorzystać te umiejętności w praktyce. Zespoły co najwyżej 2 osobowe będą poproszone o napisanie pracy zaliczeniowej do 14 stron na wybrany temat. Autorzy powinni korzystać z narzędzi statystycznych pokazanych w trakcie zajęć analizując odpowiedzi na jedno z typowych zagadnień powszechnych w literaturze naukowej. Wszystkie zespoły są zobowiązane do przedstawienia swojej pracy (max 15 minut) po zakończeniu konwersatorium w formie prezentacji.

1) opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

brak wymagań wstępnych, 2 nieobecności

2) metody weryfikacji efektów uczenia się:

Prace będą oceniane pod kątem poprawności statystycznej weryfikacji hipotez, umiejętności wyciągania wniosków oraz umiejętności ich prezentacji w sposób zwięzły i jasny.

3) kryteria oceniania:

Zatwierdzone streszczenie - 25% oceny końcowej,

Ostateczna wersja pracy z przygotowanym modelem statystycznym - 50%,

Prezentacja - 25%.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala Aula I
Katarzyna Krysa 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny C - Długa 44/50
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0