Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w badaniach psychologicznych 1600-SZD-EBP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

American Psychological Association. (2017). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Section 8 ‘Research and Publication’.

British Psychological Society. (2014). Code of human research ethics. British Psychological Society.

Buchanan, E. A., & Zimmer, M. (2012). Internet research ethics.

Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. Qualitative inquiry, 10(2), 261-280.

Iphofen, R. (Ed.). (2017). Finding common ground: Consensus in research ethics across the social sciences. Emerald Group Publishing.

Woodfield, K. (Ed.). (2017). The ethics of online research. Emerald Group Publishing.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- zasady upowszechniania wyników naukowych (także w trybie otwartego dostępu(P8S_WG)

- Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK)

Umiejętności:

Potrafi:

- Uczestniczyć w dyskursie naukowym (P8S_UO), w szczególności zwracając uwagę na etyczne aspekty badań.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych badaczy (P8S_KO),

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, wy tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowanie zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. (P8S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność (2 godziny), w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest zaliczenie przez dodatkową pracę pisemną.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

W przypadku braku wymaganych obecności może napisać pracę dodatkową (zakres ustalany jest indywidualnie w zależności od tematyki opuszczonych zajęć).

W przypadku oceny niedostatecznej z pracy zaliczeniowej Student ma prawo do dodatkowej konsultacji oraz złożenia drugiej pracy zaliczeniowej na tych samych zasadach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Zaliczenie na podstawie ustrukturalizowanego opisu etycznych aspektów wybranego badania empirycznego z obszaru nauk społecznych.

Kryteria oceniania:

Student przedstawiając pracę pisemną musi wykazać się osiągnięciem przynajmniej 60% ocenianych efektów kształcenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 128
Iwona Eksztein 7/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0