Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych 1600-SZD-WM-ZMJwNS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana. (rozdział 10)

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN. (rozdział 3)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

1) opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

• dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność

2) zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

• poprawne wykonanie prac domowych

• aktywny udział w zajęciach

3) metody weryfikacji efektów uczenia się: wykonanie zadań

4) kryteria oceniania: poprawne wykonanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Nowak 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)