Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw 2100-MON-OBPE-OG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 i 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Gardocki S., Ożarowski R. i Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Legucka A. i Włodkowska A., The Eastern Partnership as a Contested Neighbourhood: The Role of External Actors – The EU and Russia, Studia Europejskie, nr 4/2021.

Misiągiewicz J., Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Lublin 2021.

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016.

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej polityki mocarstw wobec obszaru pogranicza euroazjatyckiego

- rozumie rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

- potrafi interpretować działania mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego i postrzegać procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkową tych działań

- rozumie przyczyny podejmowania działań przez mocarstwa w obszarze pogranicza euroazjatyckiego i potrafi prognozować przyszłą politykę tych mocarstw

- potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą obszaru pogranicza euroazjatyckiego do analizowania polityki mocarstw w tym obszarze

- potrafi wykorzystywać teorie i koncepcje teoretyczne ze stosunków międzynarodowych oraz metody przydatne do analizy polityki zagranicznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania polityki mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat polityki mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego dzięki wykorzystaniu w sposób krytyczny źródeł w języku polskim i angielskim, w tym źródeł internetowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Zakres tematów:

I. Część teoretyczno-metodologiczna

1. Wybrane teorie stosunków międzynarodowych

2. Koncepcje geopolityki i geoekonomii

3. Kategoria rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Power politics.

4. Analiza polityki zagranicznej – FPA, analiza strategiczna

II. Część empiryczna

5. Uwarunkowania polityki zagranicznej mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

6. Polityka Unii Europejskiej

7. Polityka Stanów Zjednoczonych

8. Polityka Rosji

9. Polityka Turcji

10. Polityka Iranu

11. Polityka Chin

12. Studium przypadku – Bliski Wschód

13. Studium przypadku – Azja Centralna i Kaukaz Południowy

14. Studium przypadku – Europa Wschodnia

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji i materiałów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 105
Kamil Szabłowski 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0