Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna analiza polityczna 1600-SZD-WM-WAP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Aleksander J. C., Giessen B., Münch R., Smelser N. (ed.), The Micro-Macro Link, University of California Press, Berkley 1987.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Hay C., Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave, New York 2002.

Karwat M., Przedmiot badań politologicznych w świetle zasady aspektowości; [w:] P. Bytniewski, M. Chałubiński (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 38-57.

Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009, s. 175-188.

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy; [w:] „Studia Politologiczne”, vol. 17 Wyjaśnianie polityki (red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny), Warszawa 2010, s. 63-88.

Leopold D., Stears M. (ed.), Political Theory: Methods and Approaches, Oxford University Press, Oxford 2008.

Marsh D., Stocker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Mouffe Ch., On the Political, Routledge, London & New York 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Pierzchalski F., Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej

i holistycznej, Pułtusk 2009.

Pierzchalski F., Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą

a podmiotowością sprawczą, Bydgoszcz 2013.

Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.) Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2013, s. 35-51.

Pierzchalski F., Bezbłędna niezgoda – o rozbieżnościach analityczno-badawczych w nauce o polityce, [w:], P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014, s. 295-313.

Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym,

a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach on-line, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: aktywność i obecność na zajęciach (liczba dopuszczalnych nieobecności – 2)

Metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenie ustne.

Kryteria oceniania: pozytywne zaliczenie na podstawie odpowiedzi na wcześnie przygotowane zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 27
Karolina Szuberska 8/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)