Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurty teoretyczne subdyscyplin nauki o polityce i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-NTS-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nurty teoretyczne subdyscyplin nauki o polityce i administracji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

20-godzinne konwersatorium

Pełny opis:

W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji (NoPiA) istnieje kilka subdyscyplin wskazujących na kluczowe obszary badań w ramach dyscypliny: tj. nauki o polityce, nauka o administracji, nauka o politykach publicznych i polityce społecznej, nauka o stosunkach międzynarodowych i europeistyka. W ich ramach rozwinęły się wspólne paradygmaty i perspektywy teoretyczne, ale również teorie czy podejścia teoretyczne specyficzne dla poszczególnych subdyscyplin. Celem kursu jest zdobycie przez doktorantów pogłębionej wiedzy na temat tych ostatnich: ich istoty, głównych założeń, zalet (przede wszystkim wartości eksplanacyjnej) i ograniczeń. Doktoranci poznają główne prace najważniejszych przedstawicieli teorii i podejść teoretycznych w ramach subdyscyplin NoPiA. Szczególny nacisk będzie położony na możliwości ich zastosowania do badania istotnych zagadnień mieszczących się w danej subdyscyplinie. Przedmiot prowadzony przez przedstawicieli każdej z subdyscyplin NoPiA.

Literatura:

Subdyscyplina nauki o polityce

Berg-Schlosser, D., Badie, B., and Morlino, L. (ed.). The Sage Handbook of Political Science, SAGE 2020.

Eriksson L., Rational Choice Theory. Potential and Limits, Palgrave Macmillan 2011.

Eulau H. (ed.), Behavioralism in Political Science, Routledge 2011.

Lowndes V., and Roberts M., Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan 2013.

Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo UJ, 2006 / Lowndes V., Marsh D., and Stoker G., Theory and Methods in Political Science, 4th Edition, Bloomsbury Academic 2017.

Subdyscyplina polityki publiczne i polityka społeczna

Anioł W., Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

Anioł W., Wielonurtowy i wielodyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

Peters G.B., and Zittoun P. (eds.), Contemporary Approaches to Public Policy: Theories, Controversies and Perspectives, Palgrave MacMillan, 2016.

Weible Ch.M., and Sabatier P.A. (eds.), Theories of the Policy Process, Routledge, 2018 (4 ed.).

Subdyscyplina nauka o administracji

Gassmann O., Böhm J., and Palmié M., Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities, Emerald Publishing Limited, 2019.

Peters G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

Peters G., The Politics of Bureaucracy, London and New York, 2018 ( Fifth edition

(ethernet.edu.et)

Roberts A., Strategies for Governing. Reinventing Public Administration for a Dangerous Century, NY, Cornwell University Press 2019.

Subdyscyplina stosunki międzynarodowe

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, WN PWN Warszawa 2022

Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, H. Schreiber, A. Wojciuk (red. naukowa), Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, WUW 2018, Tom 2, Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku, WUW 2022.

Subdyscyplina studia europejskie

Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Rozdział 4. Teorie międzyrządowe, WN PWN Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_2 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

Umiejętności: Potrafi:

UK_3 - inicjować debatę w obrębie nauk społecznych

UK_4 - uczestniczyć w dyskursie naukowym w obrębie nauk społecznych

Kompetencje społeczne: Jest gotów do:

KK_1 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny w obrębie nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: doktorant powinien mieć podstawową wiedzę dotyczącą teorii w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz czytać literaturę zadaną na spotkania w ramach kursu; możliwa jedna nieobecność

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

- Aktywność na zajęciach

- Przygotowanie krótkiego tekstu naukowego (5-7 stron), którego celem jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury teoretycznej (wskazanie braków) mieszczącej się w jednym z nurtów teoretycznych, która mogłaby być wykorzystana do analizy wybranego przez doktoranta zagadnienia empirycznego.

metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenie pisemne

kryteria oceniania:

Doktorant musi wykazać się:

1. wiedzą na temat nurtów teoretycznych w ramach subdyscyplin dyscypliny nauki o polityce i administracji

2. znajomością literatury teoretycznej w ramach tych subdyscyplin

3. umiejętnością krytycznej oceny istniejącego dorobku teoretycznego w ramach omawianych subdyscyplin

4. umiejętnością wykorzystania wiedzy teoretycznej do badań empirycznych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Filipowicz
Prowadzący grup: Magdalena Filipowicz, Andrea Nagy, Romana Sicińska, Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

20-godzinne konwersatorium

Pełny opis:

W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji (NoPiA) istnieje kilka subdyscyplin wskazujących na kluczowe obszary badań w ramach dyscypliny: tj. nauki o polityce, nauka o administracji, nauka o politykach publicznych i polityce społecznej, nauka o stosunkach międzynarodowych i europeistyka. W ich ramach rozwinęły się wspólne paradygmaty i perspektywy teoretyczne, ale również teorie czy podejścia teoretyczne specyficzne dla poszczególnych subdyscyplin. Celem kursu jest zdobycie przez doktorantów pogłębionej wiedzy na temat tych ostatnich: ich istoty, głównych założeń, zalet (przede wszystkim wartości eksplanacyjnej) i ograniczeń. Doktoranci poznają główne prace najważniejszych przedstawicieli teorii i podejść teoretycznych w ramach subdyscyplin NoPiA. Szczególny nacisk będzie położony na możliwości ich zastosowania do badania istotnych zagadnień mieszczących się w danej subdyscyplinie. Przedmiot prowadzony przez przedstawicieli każdej z subdyscyplin NoPiA.

Literatura:

Subdyscyplina nauki o polityce

Berg-Schlosser, D., Badie, B., and Morlino, L. (ed.). The Sage Handbook of Political Science, SAGE 2020.

Eriksson L., Rational Choice Theory. Potential and Limits, Palgrave Macmillan 2011.

Eulau H. (ed.), Behavioralism in Political Science, Routledge 2011.

Lowndes V., and Roberts M., Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan 2013.

Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo UJ, 2006 / Lowndes V., Marsh D., and Stoker G., Theory and Methods in Political Science, 4th Edition, Bloomsbury Academic 2017.

Subdyscyplina polityki publiczne i polityka społeczna

Anioł W., Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

Anioł W., Wielonurtowy i wielodyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

Peters G.B., and Zittoun P. (eds.), Contemporary Approaches to Public Policy: Theories, Controversies and Perspectives, Palgrave MacMillan, 2016.

Weible Ch.M., and Sabatier P.A. (eds.), Theories of the Policy Process, Routledge, 2018 (4 ed.).

Subdyscyplina nauka o administracji

Gassmann O., Böhm J., and Palmié M., Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities, Emerald Publishing Limited, 2019.

Peters G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

Peters G., The Politics of Bureaucracy, London and New York, 2018 ( Fifth edition

(ethernet.edu.et)

Roberts A., Strategies for Governing. Reinventing Public Administration for a Dangerous Century, NY, Cornwell University Press 2019.

Subdyscyplina stosunki międzynarodowe

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, WN PWN Warszawa 2022

Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych, H. Schreiber, A. Wojciuk (red. naukowa), Tom 1, Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, WUW 2018, Tom 2, Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku, WUW 2022.

Subdyscyplina studia europejskie

Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Rozdział 4. Teorie międzyrządowe, WN PWN Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0