Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Turkish Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ERASMUS-CTPL
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary Turkish Politics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course enable students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course enables students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations. Within the course students learn among others about the particular type of such concepts as: “modernization”, “democratization”, “de-democratization”, “nationalism”, “laicism”; “populism”, “soft power”, “hard power” and “middle power”. Presentation of issues concerning the Turkish politics means also discussing such issues as: the European identity, Islam in the contemporary world, Muslim minorities in Europe as well as politics in the Middle East. Estimated total number of hours needed to achieve the learning outcomes – 100 hrs..

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

1. Be able to characterize the elements of the Turkish political system and relationship between them as well as to compare this system with the political systems of the European states

2. Be able to characterize the democratization process of Turkey and define the role of the civil society in this process

3. Be able to define the particular concepts of modernization, nationalism, laicism and populism developed in Turkey as well as the Turkish concept of the foreign policy

Skills

1. Be able to explain the role of the different elements in the political system of Turkey and the Turkish activities in the international arena

2. Be able to indicate the components of the de-democratization in Turkey and explain their reasons

3. Have foreign language skills in political science according to requirements for B2+ level of the European Common Framework of Reference for Languages

Social competences

1. Be able to develop his/her knowledge of the political science phenomena, taking into consideration the interdisciplinary approach

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment depends on the fulfillment of the following requirements:

Writing successfully the final written exam consisted of quiz and open questions (students should obtain at least half of the points to pass the exam).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course enable students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course enables students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations. Within the course students learn among others about the particular type of such concepts as: “modernization”, “democratization”, “de-democratization”, “nationalism”, “laicism”; “populism”, “soft power”, “hard power” and “middle power”. Presentation of issues concerning the Turkish politics means also discussing such issues as: the European identity, Islam in the contemporary world, Muslim minorities in Europe as well as politics in the Middle East. Estimated total number of hours needed to achieve the learning outcomes – 100 hrs..

Literatura: (tylko po angielsku)

I. TURKISH DOMESTIC POLITICS

Ü. Akcay, Authoritarian Consolidation Dynamics in Turkey, Contemporary Politics, vol. 27, issue 1, 2021, pp. 79–104.

S. E. Aytaç, E. Elçi, “Populism in Turkey” in Populism Around the World. A Comparative Perspective, ed. Daniel Stockemer, Cham, Springer, 2019, pp. 89-108.

B. Esen, S. Gümüşçü, Rising Competitive Authoritarianism in Turkey, Third World Quarterly, vol. 37, issue 9, 2016, pp. 1581-1606.

B. Esen, S. Gümüşçü, A Small Yes for Presidentialism: The Turkish Constitutional Referendum of April 2017. South European Society and Politics, vol. 22, no. 3, 2017, pp. 303-26.

B. Esen, S. Gümüşçü, Killing Competitive Authoritarianism Softly: The 2019 Local Elections in Turkey, South European Society and Politics, vol. 24, issue 3, 2019, pp. 317–342.

B. Esen, S. Yardımcı-Geyikçi, The Turkish presidential elections of 24 June 2018, Mediterranean Politics, July 2019, DOI:10.1080/13629395.2019.1619912

P. A. Musil, Emergence of a Dominant Party System After Multipartyism: Theoretical Implications from the Case of the AKP in Turkey, South European Society and Politics, vol. 20, no. 1, 2015, pp. 71-92.

E. Özbudun, Ö. F. Gençkaya, Democratization and the politics of constitution-making in Turkey, Central European University Press 2009, selected chapters.

A. Szymański, J. Wódka, W. Ufel and A. Dziubińska, Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ - Turkey in Comparative Perspective”, Peter Lang Verlag 2020, chapter 3.

M. H. Yavuz, Understanding Turkish secularism in the 21th century: a contextual roadmap, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, no. 1, 2019, pp. 55-78.

E. Zürcher, Turkey. A Modern History, I. B. Tauris 2005, part 1 and 2.

II. TURKISH FOREIGN POLICY

M. Aydın, The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation, in: G. Nonneman (ed.), Analysing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe, Routledge 2005, pp. 197-222.

S. Aydın-Düzgit, N. Tocci. Turkey and the European Union. London, New York: Palgrave Macmillan 2015, selected chapters.

P. Baev, Russia and Turkey. Strategic Partners and Rivals, IFRI, May 2021.

S. M. Bölme, NATO-Türkiye Relations: From Irreplaceable Partner to Questionable Ally, Studia Europejskie/Studies in European Affairs, vol. 26, issue 3, 2022, pp. 93-116.

A. Cianciara, A. Szymański, Differentiated integration: towards a new model of European Union-Turkey relations? Turkish Studies, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 254-273.

E. İçener, Surviving a Coma? Türkiye-EU Relations in Times of Crises (2005–2022), Studia Europejskie/Studies in European Affairs, vol. 26, issue 3, 2022, pp. 71-91.

M. Kutlay, Z. Öniş, Turkish foreign policy in a post-western order: strategic autonomy or new forms of dependence?”, International Affairs. vol. 97, issue 4, 2021, pp. 1085–1104.

A. Murinson, The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy, Middle Eastern Studies, vol. 42, no. 6, 2006, pp. 945-964.

Z. Öniş, M. Kutlay, The dynamic of emerging middle-power influence in regional and global governance: The paradoxical case of Turkey, Australian Journal of International Affairs, Vol. 71, no. 2, 2017, pp.164-183.

M. Pierini, Understanding the Erdoğan-Putin Duet, Carnegie Europe, 30 August 2022.

A. Szymański, ’Domestification’ of the Middle Eastern Policy of Turkey”, in: S. Gardocki, R. Ożarowski, R. Ulatowski (eds.), The Islamic World in International Relations, Peter Lang Verlag 2019, pp. 93-116.

J. Zanotti, C. Thomas, Turkey: Background and U.S. Relations In Brief, Congressional Research Service, 5 August 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course enable students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course enables students to develop its knowledge concerning the Turkish contemporary domestic and foreign policy. At the same time it gives the students an opportunity to obtain the broader knowledge of particular type of concepts within basic political science concepts and discuss the issues crucial for the contemporary political systems and international relations. Within the course students learn among others about the particular type of such concepts as: “modernization”, “democratization”, “de-democratization”, “nationalism”, “laicism”; “populism”, “soft power”, “hard power” and “middle power”. Presentation of issues concerning the Turkish politics means also discussing such issues as: the European identity, Islam in the contemporary world, Muslim minorities in Europe as well as politics in the Middle East. Estimated total number of hours needed to achieve the learning outcomes – 100 hrs..

Literatura: (tylko po angielsku)

I. TURKISH DOMESTIC POLITICS

S. E. Aytaç, E. Elçi, “Populism in Turkey” in Populism Around the World. A Comparative Perspective, ed. Daniel Stockemer, Cham, Springer, 2019, pp. 89-108.

B. Esen, S. Gümüşçü, Rising Competitive Authoritarianism in Turkey, Third World Quarterly, vol. 37, issue 9, 2016, pp. 1581-1606.

B. Esen, S. Gümüşçü, A Small Yes for Presidentialism: The Turkish Constitutional Referendum of April 2017. South European Society and Politics, vol. 22, no. 3, 2017, pp. 303-26.

B. Esen, S. Gümüşçü, Killing Competitive Authoritarianism Softly: The 2019 Local Elections in Turkey, South European Society and Politics, vol. 24, issue 3, 2019, pp. 317–342.

E. Kalaycıoğlu, A hundred years of flux: Turkish political regimes from 1921 to 2023, Turkish Studies, vol. 24, no. 3-4, 2023, pp. 412-434.

P. A. Musil, Emergence of a Dominant Party System After Multipartyism: Theoretical Implications from the Case of the AKP in Turkey, South European Society and Politics, vol. 20, no. 1, 2015, pp. 71-92.

E. Özbudun, Ö. F. Gençkaya, Democratization and the politics of constitution-making in Turkey, Central European University Press 2009, selected chapters.

A. Szymański, J. Wódka, W. Ufel and A. Dziubińska, Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ - Turkey in Comparative Perspective”, Peter Lang Verlag 2020, chapter 3.

M. H. Yavuz, Understanding Turkish secularism in the 21th century: a contextual roadmap, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, no. 1, 2019, pp. 55-78.

E. Zürcher, Turkey. A Modern History, I. B. Tauris 2005, part 1 and 2.

II. TURKISH FOREIGN POLICY

M. Aydın, The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation, in: G. Nonneman (ed.), Analysing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe, Routledge 2005, pp. 197-222.

S. Aydın-Düzgit, N. Tocci. Turkey and the European Union. London, New York: Palgrave Macmillan 2015, selected chapters.

P. Baev, Russia and Turkey. Strategic Partners and Rivals, IFRI, May 2021.

M. Benli Altunışık, The trajectory of a modified middle power: an attempt to make sense of Turkey’s foreign policy in its centennial, Turkish Studies, vol. 24, no. 3-4, 2023, pp. 658-672

S. M. Bölme, NATO-Türkiye Relations: From Irreplaceable Partner to Questionable Ally, Studia Europejskie/Studies in European Affairs, vol. 26, issue 3, 2022, pp. 93-116.

A. Cianciara, A. Szymański, Differentiated integration: towards a new model of European Union-Turkey relations? Turkish Studies, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 254-273.

E. İçener, Surviving a Coma? Türkiye-EU Relations in Times of Crises (2005–2022), Studia Europejskie/Studies in European Affairs, vol. 26, issue 3, 2022, pp. 71-91.

M. Kutlay, Z. Öniş, Turkish foreign policy in a post-western order: strategic autonomy or new forms of dependence?”, International Affairs. vol. 97, issue 4, 2021, pp. 1085–1104.

A. Murinson, The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy, Middle Eastern Studies, vol. 42, no. 6, 2006, pp. 945-964.

Z. Öniş, Historic missed opportunities and prospects for renewal: Turkey-EU relations in a post-Western order, Turkish Stjudies, vol. 24, no. 3-4, 2023, pp. 691-713.

M. Pierini, Understanding the Erdoğan-Putin Duet, Carnegie Europe, 30 August 2022.

A. Szymański, ’Domestification’ of the Middle Eastern Policy of Turkey”, in: S. Gardocki, R. Ożarowski, R. Ulatowski (eds.), The Islamic World in International Relations, Peter Lang Verlag 2019, pp. 93-116.

J. Zanotti, C. Thomas, Turkey: Background and U.S. Relations In Brief, Congressional Research Service, 5 August 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0