Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Electoral malpractices - theoretical and empirical questions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ERASMUS-EMTE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Electoral malpractices - theoretical and empirical questions
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course enables students to develop their knowledge of contemporary electoral malpractices . At the same time it gives them an opportunity to study the impact of the electoral malpractices on the political systems and political regimes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course enables students to develop their knowledge of contemporary electoral malpractices – both in terms of theory (typologies) and practice (cases of states with different political regimes). At the same time it gives them an opportunity to study the impact of the electoral malpractices on political systems and political regimes. The course is among others a part of dissemination activities within the research project “Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ - Turkey in Comparative Perspective” carried out in the past at the Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw.

Literatura: (tylko po angielsku)

Main reading:

Szymański A., Wódka J., Ufel W., Dziubińska A., Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ – Turkey in Comparative Perspective, Peter Lang Verlag, Berlin 2020.

THEORY

Birch S., Electoral malpractice, Oxford University Press, New York 2011.

Gandhi J. and Lust-Okar E., Elections under authoritarianism, “Annual Review of Political Science”, 12, 2009, pp. 403–22.

Gilbert L. and Mohseni P., Beyond Authoritarianism. The Conceptualization of Hybrid Regimes, “Studies in Comparative International Development”, 46, 2011, pp. 270-297.

Morgenbesser L. Election in Hybrid Regimes: Conceptual Stretching Revived, “Political Studies”, 62, 2014, pp. 21-36.

Norris P., Why electoral integrity matters, Cambridge University Press, New York 2014, chapter 1 and 2.

Schedler A. (ed.), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Boulder and London 2006, chapter 1.

EMPIRICAL QUESTIONS

Bader M., Trends and patterns in electoral malpractice in post-Soviet Eurasia, “Journal of Eurasian Studies”, 3, 2012, pp. 49-57.

Carter Center, election mission reports (Nicaragua, Venezuela), www.cartercenter.org

Electoral Integrity Project - reports, www.electoralintegrityproject.com

ODIHR final reports on elections – selected countries, https://www.osce.org/odihr/elections

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student should:

Knowledge:

1. Be able to characterize elections and election laws in selected states.

2. Be able to define the role of elections in different political regimes.

3. Be able to define the concepts of electoral integrity and electoral malpractice as well as characterize their elements and types respectively.

4. Be able to identify different electoral malpractices in selected states.

Skills:

1. Be able to analyze the impact of electoral malpractices on elements of political system and political regimes.

2. Be able to analyze different types of electoral malpractices in comparative perspective.

3. Be able to use the specific English vocabulary concerning elections and electoral integrity/malpractice.

Social competences:

1. Be able to participate in elections with full understanding of electoral mechanisms.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment depends on the fulfillment of the following requirement:

Writing successfully the final exam consisted of two open questions.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

None

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0