Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D2SEMI
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do pisania pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskie.

Pełny opis:

1. Omówienie problemów badawczych

2. Określenie problematyki pracy magisterskiej

3. Eksplikacja problematyki

4. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych

5. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór metod i technik badawczych

6. Dyskusja w grupie nad prezentacjami projektów badawczych

7. Konsultacje w zakresie przygotowania planu pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 - Student zna i rozumie kierunek rozwoju badań w obszarze, który analizuje w pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Student potrafi analizować w pracy magisterskiej zjawiska społeczne i polityczne, ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu teorii nauk o polityce oraz stawiać hipotezy badawcze.

K_U02 - Student potrafi samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych w odniesieniu do obszaru, który analizuje w pracy magisterskiej.

K_U05 - Student umie zdobywać i uzupełniać wiedzę w zakresie niezbędnym do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii.

K_U06 - Student potrafi prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych w oparciu o wiedzę (w tym metodologiczną) zdobytą na zajęciach przygotowujących do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

K_U07 - Student potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne (w tym magisterską) w języku polskim.

KOMPETENCJE

K_K01 - Student jest gotów do samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy specjalistycznej w pracy magisterskiej.

K_K02 - Student jest gotów do wyznaczania priorytetów służących realizacji zadania - opracowania tematu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Złożenie kolejnych części pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Chudowolski
Prowadzący grup: Krzysztof Anioł, Sebastian Banachowicz, Jerzy Chudowolski, Michał Głowacki, Mateusz Kępka, Konrad Kowalski, Bartosz Metelski, Magdalena Muszel, Barbara Patrowicz, Paweł Pietrzyk, Gökçer Sarı, Kamil Szabłowski, Karolina Szuberska, Marta Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskie.

Pełny opis:

1. Omówienie problemów badawczych

2. Określenie problematyki pracy magisterskiej

3. Eksplikacja problematyki

4. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych

5. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór metod i technik badawczych

6. Dyskusja w grupie nad prezentacjami projektów badawczych

7. Konsultacje w zakresie przygotowania planu pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0