Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z3KOB2
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii politologicznej dzięki lekturze i dyskusji na temat bieżących wydarzeń i procesów politycznych. Zajęcia służą też zdobywaniu bieżącej wiedzy politologicznej przy wykorzystaniu źródeł anglojęzycznych: prasy - dzienników, tygodników; periodyków naukowych oraz portali internetowych.

Efekty uczenia się:

Student

1. Posiada bieżące informacje dotyczące zagadnień politologicznych, korzystając z różnorodnych źródeł w języku angielskim, w tym z mediów elektronicznych w tym języku (K_W06).

2. Potrafi swobodnie posługiwać się rozbudowanym słownictwem angielskim w zakresie politologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U07).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Czapracka
Prowadzący grup: Katarzyna Czapracka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii politologicznej dzięki lekturze i dyskusji na temat bieżących wydarzeń i procesów zachodzących w polityce krajowej wybranych państw oraz polityce międzynarodowej (ze szczególnym naciskiem na sprawy europejskie). Zajęcia służą też zdobywaniu bieżącej wiedzy politologicznej przy wykorzystaniu źródeł anglojęzycznych: prasy - dzienników, tygodników; periodyków naukowych oraz portali internetowych. Przewidywany nakład pracy - 30 godz.

Literatura:

Literaturę zajęć stanowią artykuły anglojęzyczne na temat bieżących wydarzeń i procesów politycznych z:

a) prasy międzynarodowej – dzienniki (m.in. Financial Times) oraz tygodniki (m.in. The Economist)

b) periodyków naukowych podejmujących tematykę politologiczną (np. Journal of Democracy)

c) portali internetowych (m.in. EurActiv)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Trzaska
Prowadzący grup: Radosław Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii politologicznej dzięki lekturze i dyskusji na temat bieżących wydarzeń i procesów zachodzących w polityce krajowej wybranych państw oraz polityce międzynarodowej (ze szczególnym naciskiem na sprawy europejskie). Zajęcia służą też zdobywaniu bieżącej wiedzy politologicznej przy wykorzystaniu źródeł anglojęzycznych: prasy - dzienników, tygodników; periodyków naukowych oraz portali internetowych. Przewidywany nakład pracy - 30 godz.

Literatura:

Literaturę zajęć stanowią artykuły anglojęzyczne na temat bieżących wydarzeń i procesów politycznych z:

a) prasy międzynarodowej – dzienniki (m.in. Financial Times) oraz tygodniki (m.in. The Economist)

b) periodyków naukowych podejmujących tematykę politologiczną (np. Journal of Democracy)

c) portali internetowych (m.in. EurActiv)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0