Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D3OEPM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw (przede wszystkim Unia Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Iranu oraz Turcji) w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw - dzięki poznaniu pomocnych narzędzi teoretycznych (wybrane teorie stosunków międzynarodowych; koncepcje teoretyczne: geopolityka, geoekonomia, rywalizacja polityczna i power politics) oraz metodologicznych (FPA – analiza polityki zagranicznej, analiza strategiczna).

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej polityki mocarstw wobec obszaru eurazjatyckiego

- rozumie rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze eurazjatyckim

- potrafi interpretować działania mocarstw w obszarze eurazjatyckim i postrzegać procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkową tych działań

- rozumie przyczyny podejmowania działań przez mocarstwa w obszarze eurazjatyckim i potrafi prognozować przyszłą politykę tych mocarstw

- potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą obszaru eurazjatyckiego do analizowania polityki mocarstw w tym obszarze

- potrafi wykorzystywać teorie i koncepcje teoretyczne ze stosunków międzynarodowych oraz metody przydatne do analizy polityki zagranicznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim dzięki wykorzystaniu w sposób krytyczny źródeł w języku polskim i angielskim, w tym źródeł internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw (przede wszystkim Unia Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Iranu oraz Turcji) w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw - dzięki poznaniu pomocnych narzędzi teoretycznych (wybrane teorie stosunków międzynarodowych; koncepcje teoretyczne: geopolityka, geoekonomia, rywalizacja polityczna i power politics) oraz metodologicznych (FPA – analiza polityki zagranicznej, analiza strategiczna).

Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 I 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Bayramov A., Conflict, cooperation or competition in the Caspian Sea region: A critical review of the New Great Game paradigm, Caucasus Survey, nr 1, 2021.

Gardocki S., Ożarowski R., Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016..

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)