Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodological challenges of cross-cultural research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-MCCCR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Methodological challenges of cross-cultural research
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15-godzinny wykład

Wykorzystane metody dydaktyczne: wykład, dyskusje w ramach zajęć, czytanie w domu, zadania w małych grupach, prezentacje własnego tła kulturowego.

Metodologia badań międzykulturowych jest wyjątkowa ze względu na wrażliwość na ekologiczne i kulturowe pochodzenie jednostek. Ta specyfika badań międzykulturowych rozwija wymagania metodologiczne związane z różnorodnością badanych prób, ale także wprowadza nowatorskie rozwiązania metodologiczne (w tym analizy danych) do innych subdyscyplin psychologii. Szkolenie w zakresie metodologii międzykulturowej uruchamia krytyczne myślenie studentów, czyniąc ich wrażliwymi na adekwatność i ekologiczną trafność narzędzi pomiarowych, analiz statystycznych i teoretycznych w badaniach psychologicznych.

Pełny opis:

Blok I: WPROWADZENIE

1. Pojęcie kultury i podstawowe pytania w badaniach międzykulturowych

2. Rodzaje strategii metodologicznych stosowanych w międzykulturowych badaniach psychologicznych (podejście emic i etic)

3. Planowanie badań międzykulturowych

Blok II: ANALIZY STATYSTYCZNE W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH

4. Wprowadzenie do międzykulturowych analiz danych: odchylenie pozycji, równoważność/niezmienność pomiaru i style odpowiedzi specyficzne dla danej kultury

5. Analiza błędu systematycznego i równoważności/niezmienności pomiaru w praktyce

6. Analiza stylu odpowiedzi w praktyce

7. Podejście psycholeksykalne

Blok III: WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWA W OCENIE PSYCHOLOGICZNEJ

8. Adaptacja kulturowa testów psychologicznych

9. Kulturowa ważność testów

Literatura:

Blok I: WPROWADZENIE

1. Construct of culture and fundamental questions in cross-cultural research

 Poortinga, Y. (2015). Is “ Culture ” a Workable Concept for Cross- Cultural Psychology?, 2, 1–21.; and responding papers:

a) Bond, M. (2015). Where is culture in cross-cultural psychology: A practicioner of a discipline responds to Poortinga’s Is “ Culture ” a Workable Concept for ( Cross- ) Cultural Psychology?

b) Smith, P. B., (2015). Yes, we still need a concept of culture.

 van de Vijver, F. J. R., & Chassiotis, A., & Breugelmans, S. M. (2011). Fundamental questions of cross-cultural psychology. In: In: F. J. R. Van de Vijver, A. Chasiotis, & S. M. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions of cross-cultural psychology (pp. 9-34). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Blok II: ANALIZY STATYSTYCZNE W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH

4. Introduction to cross-cultural analyses of data: item bias, measurement equivalence/invariance, and culture-specific response styles

 Van de Vijver, F. J. R., & Leung, K. (2011). Equivalence and bias: A review of concepts, models, and data analytic procedures. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.) (2011). Cross cultural research methods in psychology (pp. 18-45). New York, NY: Cambridge University Press.

 Fisher, R., & Poortinga, Y. H. (2018). Addressing methodological challenges in culture comparative research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49, 691-712.

5. Measurement equivalence/invariance analyses in practice

 Fisher, R., & Fontaine, J. R. J. (2011).Methods for investigating structural equivalence. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 179-215). New York, NY: Cambridge University Press.

 Lubiewska, K., Głogowska, K. (2018). Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 330-356.

6. Analysis of the response style in practice

 Smith, P. B. (2011). Communication styles as dimensions of national culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(2), 216–233. https://doi.org/10.1177/0022022110396866

 Harzing, A.-W., (2006). Response styles in cross-national survey research. International Journal of Cross Cultural Management, 243-266.

 Johnson, T. P., Shavitt, S., Holbrook, A. L. (2011). Survey response styles across cultures. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 130-179). New York, NY: Cambridge University Press.

7. Psycholexical approach

 Karasz, A. (2011). Qualitative and mixed methods research in cross-cultural psychology. In: F. J. R. Van de Vijver, A. Chasiotis, & S. M. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions of cross-cultural psychology (pp. 214-234). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

 Nel., J. A., Valchev, V., Rothmann, S., van de Vijver, F. J. R., Meiring, D., & de Bruin, G. P. (2012). Exploring the personality structure in the 11 languages of South Africa. Journal of Personality, 80, 915-948.

Blok III: WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWA W OCENIE PSYCHOLOGICZNEJ

8. Cultural adaptation of psychological tests

 Hambleton, R. K., & Zenisky, A. L. (2011). Translating and adapting tests for cross-cultural assessments. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 46-74). New York, NY: Cambridge University Press.

9. Cultural validity of testing

 Barger, B., Nabi, R., & Hong, L. Y. (2010). Standard back-translation procedures may not capture proper emotion concepts: A case study of Chinese disgust terms. Emotion, 10, 703-711.

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza: (1) Student potrafi w sposób naukowy zdefiniować linię różnic kulturowych w wybranym przez siebie obszarze zainteresowań. (2) Student umie zaplanować badanie międzykulturowe, przeprowadzić je i omówić jego wyniki. (3) Student umie przeprowadzać analizy statystyczne uznawane za ważne w psychologii międzykulturowej. (3) Student będzie wiedział, jak przetłumaczyć, opracować i walidować test psychologiczny w nowej kulturze. (4) Student będzie świadomy wrażliwości kulturowej testów psychologicznych.

B. Umiejętności: (1) Student będzie w stanie zaplanować i przeprowadzić badanie międzykulturowe. (2) Student będzie potrafił analizować międzykulturowe zbiory danych. (3) Studenci będą w stanie wykryć uprzedzenia kulturowe i styl odpowiedzi w badaniach psychologicznych. (4) Student będzie potrafił krytycznie analizować opublikowane raporty z badań analizujące różne konteksty kulturowe.

C. Kompetencje społeczne: (1) Studenci będą świadomi międzykulturowej i wewnątrzkulturowej różnorodności zachowań indywidualnych i społecznych oraz będą szanować tę różnorodność w swoich badaniach. (2) Student będzie w stanie wykorzystać wiedzę na temat metodologii międzykulturowej do opracowywania i wspierania innowacyjnych działań. (3) Student będzie potrafił zainicjować, zaplanować i przeprowadzić dyskusję, uczestniczyć w niej w konstruktywny sposób, słuchając innych z szacunkiem i uwagą.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

1. 40% oceny końcowej: Pisemny egzamin końcowy (test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte) o ustalonym poziomie trudności (ocena pozytywna - minimum 60% punktów).

2. 30% oceny końcowej: Pisemny raport indywidualny składający się z planu własnego badania międzykulturowego (w tym: hipotezy, ich teoretyczne uzasadnienie, narzędzia oceny, opis doboru próby, metody statystyczne użyte do testowania hipotez).

3. 30% oceny końcowej: Zadanie grupowe, w którym opublikowane "międzykulturowe" prace badawcze zostaną omówione krytycznie (raport zostanie przedstawiony podczas zajęć i będzie składał się z: krótkiego podsumowania każdego badania i jego krytycznej dyskusji).

Zasady dotyczące obecności:

Obecność na zajęciach jest wymagana i będzie monitorowana.

Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Opuszczenie więcej niż dwóch spotkań seminaryjnych jest dozwolone tylko w przypadku formalnego usprawiedliwienia. Opuszczenie czterech spotkań seminaryjnych jest ogólnym dopuszczalnym limitem, niezależnie od usprawiedliwienia.

Większa liczba nieobecności niż dozwolona skutkuje niezaliczeniem kursu.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego

Uczciwość akademicka

Studenci muszą przestrzegać zasad uczciwości akademickiej. Oszukiwanie i plagiat (w tym kopiowanie pracy od innych studentów, z Internetu lub innych źródeł) są poważnymi naruszeniami, które podlegają karze, a instruktorzy są zobowiązani do zgłaszania wszystkich przypadków administracji.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowiński
Prowadzący grup: Paweł Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

15 h lecture

Lecture, within-class discussions, reading at home, small group tasks, presentations of own cultural background.

Methodology of cross-cultural research is unique due to its sensitivity to ecological and cultural background of individuals. This specificity of cross-cultural research unfolds methodological demands related variety of studied samples but also introduces novel methodological solutions (including data analyses) to other subdisciplines of psychology. Training in cross-cultural methodology triggers critical thinking of student making them sensitive toward adequacy and ecological validity of measurement tools, statistical and theoretical analyses in psychological research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

Block I: INTRODUCTION

1. Construct of culture and fundamental questions in cross-cultural research

2. Types of methodological strategies used in cross-cultural psychological research (emic and etic approach)

3. Planning cross-cultural study

Block II: STATISTICAL ANALYSES IN CROSS-CULTURAL RESEARCH

4. Introduction to cross-cultural analyses of data: item bias, measurement equivalence/invariance, and culture-specific response styles

5. Item bias and measurement equivalence/invariance analyses in practice

6. Analysis of the response style in practice

7. Psycholexical approach

Block III: CULTURAL SENSITIVITY OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

8. Cultural adaptation of psychological tests

9. Cultural validity of testing

Literatura: (tylko po angielsku)

Block I: INTRODUCTION

1. Construct of culture and fundamental questions in cross-cultural research

 Poortinga, Y. (2015). Is “ Culture ” a Workable Concept for Cross- Cultural Psychology?, 2, 1–21.; and responding papers:

a) Bond, M. (2015). Where is culture in cross-cultural psychology: A practicioner of a discipline responds to Poortinga’s Is “ Culture ” a Workable Concept for ( Cross- ) Cultural Psychology?

b) Smith, P. B., (2015). Yes, we still need a concept of culture.

 van de Vijver, F. J. R., & Chassiotis, A., & Breugelmans, S. M. (2011). Fundamental questions of cross-cultural psychology. In: In: F. J. R. Van de Vijver, A. Chasiotis, & S. M. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions of cross-cultural psychology (pp. 9-34). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

2. Types of methodological strategies used in cross-cultural psychological research (emic and etic approach)

 Lonner, W. J., (2011). The continuing challenge of discovering psychological ‘order’ across cultures. In: F. J. R. Van de Vijver, A. Chasiotis, & S. M. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions of cross-cultural psychology (pp. 9-34). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

3. Planning cross-cultural study

 Matsumoto, D., Kim, J. J., Grissom, R. J., & Dinnel, D. L. (2011). Effect sizes in cross-cultural research. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.) (2011). Cross cultural research methods in psychology (pp. 244-272). New York, NY: Cambridge University Press.

Block II: STATISTICAL ANALYSES IN CROSS-CULTURAL RESEARCH

4. Introduction to cross-cultural analyses of data: item bias, measurement equivalence/invariance, and culture-specific response styles

 Van de Vijver, F. J. R., & Leung, K. (2011). Equivalence and bias: A review of concepts, models, and data analytic procedures. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.) (2011). Cross cultural research methods in psychology (pp. 18-45). New York, NY: Cambridge University Press.

 Fisher, R., & Poortinga, Y. H. (2018). Addressing methodological challenges in culture comparative research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49, 691-712.

5. Measurement equivalence/invariance analyses in practice

 Fisher, R., & Fontaine, J. R. J. (2011).Methods for investigating structural equivalence. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 179-215). New York, NY: Cambridge University Press.

 Lubiewska, K., Głogowska, K. (2018). Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 330-356.

6. Analysis of the response style in practice

 Smith, P. B. (2011). Communication styles as dimensions of national culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(2), 216–233. https://doi.org/10.1177/0022022110396866

 Harzing, A.-W., (2006). Response styles in cross-national survey research. International Journal of Cross Cultural Management, 243-266.

 Johnson, T. P., Shavitt, S., Holbrook, A. L. (2011). Survey response styles across cultures. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 130-179). New York, NY: Cambridge University Press.

7. Psycholexical approach

 Karasz, A. (2011). Qualitative and mixed methods research in cross-cultural psychology. In: F. J. R. Van de Vijver, A. Chasiotis, & S. M. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions of cross-cultural psychology (pp. 214-234). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

 Nel., J. A., Valchev, V., Rothmann, S., van de Vijver, F. J. R., Meiring, D., & de Bruin, G. P. (2012). Exploring the personality structure in the 11 languages of South Africa. Journal of Personality, 80, 915-948.

Block III: CULTURAL SENSITIVITY OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

8. Cultural adaptation of psychological tests

 Hambleton, R. K., & Zenisky, A. L. (2011). Translating and adapting tests for cross-cultural assessments. In: D. Matsumoto, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Cross cultural research methods in psychology (pp. 46-74). New York, NY: Cambridge University Press.

9. Cultural validity of testing

 Barger, B., Nabi, R., & Hong, L. Y. (2010). Standard back-translation procedures may not capture proper emotion concepts: A case study of Chinese disgust terms. Emotion, 10, 703-711.

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowiński
Prowadzący grup: Paweł Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0