Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurty współczesnej pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-NWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nurty współczesnej pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

15 godzinne seminarium

Stosowane metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Doktorantów ze współczesnymi analizami i dyskusjami teoretycznymi oraz empirycznymi, związanymi z różnymi perspektywami (socjologiczną, pedagogiczną i psychologiczną) w rozumieniu celów i zadań edukacji w kontekście wyzwań przyszłości i konieczności personalizacji/indywidualizacji procesu uczenia się. Problematyka kursu zostanie skoncentrowana wokół takich zagadnień jak:

- przywództwo edukacyjne, zarządzanie proces uczenia się i uwarunkowania wprowadzania efektywnych zmian w edukacji prof. J. Madalińska-Michalak

- edukacja i jej zadania wobec wyzwań współczesności- z perspektywy historii wychowania prof. A. Fijałkowski

- współczesne perspektywy myślenia o wczesnej edukacji prof. Małgorzata Żytko

- nierówności edukacyjne i koncepcja resilience w procesie spersonalizowanej edukacji dr M. Smulczyk

- problematyka edukacji międzykulturowej i praw dziecka w szkolnym kontekście uczenia się dr U. Markowska-Manista

Literatura:

G. Biesta (2012), Making sense of education. Springer, Netherlands

P. Freire(2018), Pedagogy of the oppressed. Blomstbury of Academic

T.Szkudlarek (2016), On the Politics of Educational Theory. Rhetoric, theoretical ambiguity and the construction of society. London and New York: Routledge,

S. Ball (2017), The education debate. Bristol, Policy Press

D. Skidmore, K. Murakami (ed.), (2016), Dialogic pedagogy. The importance of dialogue in the Teaching and Learning. Multilingual Matters Bristol

Efekty uczenia się:

Wiedza

- współczesne nurty teoretyczne i empiryczne w pedagogice i ich rola w refleksji aksjologicznej, społeczno-kulturowej nad przemianami w edukacji

- paradygmaty dydaktyki i ich krytyczna interpretacja w kontekście psychologiczno-pedagogicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań procesu uczenia się

-problematyka nierówności edukacyjnych i praw dziecka w kontekście międzykulturowości i spersonalizowanej edukacji

- kulturę szkoły jako wielowymiarowej wspólnotę społecznej

Umiejętności

- zinterpretować dylematy współczesnej edukacji,

- podjąć dyskusję i polemikę ze współczesnymi nurtami pedagogicznymi

- zbudować i zinterpretować modele i kierunki niezbędnych zmian w edukacji

Kompetencje społeczne

- współpraca w środowisku naukowym,

- pisanie artykułu naukowego

- poszukiwanie rozwiązań praktycznych dylematów teoretycznych

- prezentowanie krytycznych sądów i polemik w dyskusjach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: - dopuszczalna 1 nieobecność;

- zainteresowanie problematyką teorii i badań pedagogicznych oraz interdyscyplinarmym podejściem do edukacji

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

- udział w dyskusji

- przygotowanie artykułu naukowego o tematyce pedagogicznej

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- monitorowanie wszystkich efektów kształcenia na podstawie przygotowanej przez doktoratów dokumentacji (artykuł naukowy, samoocena zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji)

- udział w dyskusjach na zajęciach

Kryteria oceniania:

- posługiwanie się naukową argumentacją w dyskusji,

- znajomość teoretycznych podejść i nurtów badań we współczesnej pedagogice

- krytyczna analiza problematyki pedagogicznej

- konstruowanie tekstu naukowego zgodnie z obowiązującymi zasadami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Lewandowski
Prowadzący grup: Artur Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-93dc0a60c (2023-06-02)