Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

O promocji środków przekazu-między teorią a praktyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-PŚP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: O promocji środków przekazu-między teorią a praktyką
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład z elementami dyskusji.

Wykład z wykorzystaniem prezentacji (w tym licznych materiałów wideo); elementy dyskusji przy wątkach związanych z promocją wizerunkową.

Pełny opis:

Niniejszy przedmiot poświęcony jest analizie zjawiska promocji mediów, czy tego, jak realizują one własne działania promocyjne. Innymi słowy, w ramach naszych spotkań będziemy poruszać się w obrębie komunikacyjnych aspektów marketingu medialnego. Ze względu na to, iż zagadnienie promocji mediów jest nierozerwalnie związane z codzienną praktyką nadawców i wydawców, każdy wykład będzie maksymalnie wzbogacony różnorodnymi, praktycznymi przykładami działań komunikacyjnych mediów.

Plan zajęć przedstawia się następująco:

Promocja mediów – miejsce w marketingu medialnym (pomiędzy koncepcjami 4P, 4C a 7P), z uwzględnieniem multiplatformizacji medialnej i jej wpływem na promocję; definiowanie promocji mediów oraz jej unikatowość. Jeden wykład.

Klasyfikacja promocji mediów i role poszczególnych odmian promocji: prosprzedażowa (handlowa, konsumencka, biznesowa) oraz prowizerunkowa (wewnętrzna: autopromocja i autocross promocja oraz zewnętrzna i mieszana; uwarunkowania prawne). Jeden wykład.

Techniki i narzędzia promocji prosprzedażowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie (z elementami wpływu pandemii na aktywność prosprzedażową). Jeden wykład.

Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: autopromocja i autocross promocja (z elementami wpływu pandemii na aktywność autopromocyjną i autocross promocyjną). Dwa wykłady.

Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: promocja zewnętrzna (z elementami wpływu pandemii na aktywność promocji zewnętrznej). Dwa wykłady

Multiplatformizacja i opowieść transmedialna w mediach – budowanie uniwersów marek jako przykład „superkomunikacji marketingowej”. Jeden wykład.

Literatura:

Hardy, J. (2010). Cross-media promotion. Peter Lang Publishing, Inc.

Järventie-Thesleff, R., Moisander, J. and Villi, M. (2014). The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations – a strategy-as-practice perspective. International Journal on Media Management, 16(3–4), pp. 123–138.

Jupowicz-Ginalska, A. (2015). Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN. Zeszyty Prasoznawcze, 58/3(223), 688–703. DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

Jupowicz-Ginalska, A. (2016). Event środków przekazu jako narzędzie promocji przedsiębiorstw medialnych – opis zjawiska. W M. Łosiewicz & A. Ryłko-Kurpiewska (Red.), Tom 1: Media Biznes Kultura. W kręgu starych i nowych mediów (s. 195–233). Kivara Co. Galway-Gdynia: Novae Res – TrueSign.

Jupowicz-Ginalska, A. (2018). Marka „Empire” jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku. Zeszyty Prasoznawcze, 60(4), pp. 845–865.

Lee, N.Y., Baek, K., Pae, J.K, Jeong, S.H. & Jung, N. (2018). Self -coverage for public interest or self -promotion: How media cross-ownership structures affect news content in South Korea. Journalism. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1464884918763503.

Panis, K., van den Bulck, H., Verschraegen, B., van der Burg, M., & Paulussen, S. (2015). Does Media Cross-Ownership Translate into Cross-Promotion?. Journalism Studies, 16(6), 868-886, https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.953780.

Siegert, G. (2008). Self Promotion: Pole Position in Media Brand Management. In: M. Ots (Ed.), Media Brands and Branding (pp. 11-26). Jönköping International Business School – Jönköping University.

Tang, T., Newton, G.D., Wang, X. (2007). Does Synergy Work? An Examination of Cross-Promotion Effects. The International Journal on Media Management, 9(4), 127-134, http://dx.doi.org/10.1080/14241270701632654.

Terry, Ch. (2013). Cross-Promotion, Self-Promotion Effects in News Media. The McMaster Journal of Communication, 10, 6-25.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Doktorant dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu promocji środków przekazu. Zna definicję i klasyfikację fenomenu, charakteryzuje jego liczne techniki i narzędzia (wraz z podawaniem konkretnych przykładów praktycznych). Doktorant rozpoznaje uwarunkowania prawne promocji mediów, jak również rozumie powiązania między promocją a kreacją uniwersów marek medialnych.

Umiejętności

Doktorant umie zastosować teoretyczną wiedzę w aktywności praktycznej. Potrafi przełożyć systematykę promocji na działania w pracy, odnoszącej się do szeroko rozumianych mediów (działy marketingu, PR czy promocji, zarówno mediów, jak i instytucji z nimi powiązanych).

Inne kompetencje

Doktorant, łącząc wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, zyskuje szansę na znaczny rozwój zawodowy w branży medialnej, rozumianej szerzej niż wyłącznie dziennikarstwo (np. działy marketingu/PR firm medialnych).

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

w związku z tym, że zajęcia przyjmują postać wykładów, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa (tzn. nie jest sprawdzana lista obecności na każdych zajęciach).

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego).

W czasie sesji doktoranci piszą test, sprawdzający ich wiedzę. Test składa się z 20 pytań:

15 zamkniętych, wielokrotnego wyboru, punktowanych po 1 (nie ma połówek ocen, niepełna poprawna odpowiedź to 0 punktów).

5 otwartych, punktowanych pi 2 punkty (od 0 do 2, można tu uzyskać połówki).

W trakcie sesji poprawkowej zaliczenie przyjmuje formę ustną (chyba że doktorant nie pisał testu, wówczas musi go napisać). Każdy zdający otrzymuje trzy przekrojowe pytania z obowiązującego materiału i na tej podstawie jest oceniany.

metody weryfikacji efektów uczenia się: test (sesja) oraz egzamin ustny (sesja poprawkowa).

kryteria oceniania:

Za test można maksymalnie zdobyć 25 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest

zdobycie minimum 14 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia z egzaminu ustnego jest

poprawna odpowiedź na dwa z trzech pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Nyszka
Prowadzący grup: Sebastian Nyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny wykład z elementami konwersatorium

Wykład z wykorzystaniem prezentacji (w tym licznych materiałów wideo); elementy dyskusji przy wątkach związanych z promocją wizerunkową.

Pełny opis:

Niniejszy przedmiot poświęcony jest analizie zjawiska promocji mediów, czy tego, jak realizują one własne działania promocyjne. Innymi słowy, w ramach naszych spotkań będziemy poruszać się w obrębie komunikacyjnych aspektów marketingu medialnego. Ze względu na to, iż zagadnienie promocji mediów jest nierozerwalnie związane z codzienną praktyką nadawców i wydawców, każdy wykład będzie maksymalnie wzbogacony różnorodnymi, praktycznymi przykładami działań komunikacyjnych mediów.

Plan zajęć przedstawia się następująco:

• Promocja mediów – miejsce w marketingu medialnym (pomiędzy koncepcjami 4P, 4C a 7P), z uwzględnieniem multiplatformizacji medialnej i jej wpływem na promocję; definiowanie promocji mediów oraz jej unikatowość. Jeden wykład.

• Klasyfikacja promocji mediów i role poszczególnych odmian promocji: prosprzedażowa (handlowa, konsumencka, biznesowa) oraz prowizerunkowa (wewnętrzna: autopromocja i autocross promocja oraz zewnętrzna i mieszana; uwarunkowania prawne). Jeden wykład.

• Techniki i narzędzia promocji prosprzedażowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie (z elementami wpływu pandemii na aktywność prosprzedażową). Jeden wykład.

• Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: autopromocja i autocross promocja (z elementami wpływu pandemii na aktywność autopromocyjną i autocross promocyjną). Dwa wykłady.

• Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: promocja zewnętrzna (z elementami wpływu pandemii na aktywność promocji zewnętrznej). Dwa wykłady

• Multiplatformizacja i opowieść transmedialna w mediach – budowanie uniwersów marek jako przykład „superkomunikacji marketingowej”. Jeden wykład.

Literatura:

• Hardy, J. (2010). Cross-media promotion. Peter Lang Publishing, Inc.

• Järventie-Thesleff, R., Moisander, J. and Villi, M. (2014). The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations – a strategy-as-practice perspective. International Journal on Media Management, 16(3–4), pp. 123–138.

• Jupowicz-Ginalska, A. (2015). Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN. Zeszyty Prasoznawcze, 58/3(223), 688–703. DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

• Jupowicz-Ginalska, A. (2016). Event środków przekazu jako narzędzie promocji przedsiębiorstw medialnych – opis zjawiska. W M. Łosiewicz & A. Ryłko-Kurpiewska (Red.), Tom 1: Media Biznes Kultura. W kręgu starych i nowych mediów (s. 195–233). Kivara Co. Galway-Gdynia: Novae Res – TrueSign.

• Jupowicz-Ginalska, A. (2018). Marka „Empire” jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku. Zeszyty Prasoznawcze, 60(4), pp. 845–865.

• Lee, N.Y., Baek, K., Pae, J.K, Jeong, S.H. & Jung, N. (2018). Self -coverage for public interest or self -promotion: How media cross-ownership structures affect news content in South Korea. Journalism. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1464884918763503.

• Panis, K., van den Bulck, H., Verschraegen, B., van der Burg, M., & Paulussen, S. (2015). Does Media Cross-Ownership Translate into Cross-Promotion?. Journalism Studies, 16(6), 868-886, https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.953780.

• Siegert, G. (2008). Self Promotion: Pole Position in Media Brand Management. In: M. Ots (Ed.), Media Brands and Branding (pp. 11-26). Jönköping International Business School – Jönköping University.

• Tang, T., Newton, G.D., Wang, X. (2007). Does Synergy Work? An Examination of Cross-Promotion Effects. The International Journal on Media Management, 9(4), 127-134, http://dx.doi.org/10.1080/14241270701632654.

• Terry, Ch. (2013). Cross-Promotion, Self-Promotion Effects in News Media. The McMaster Journal of Communication, 10, 6-25.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Nyszka
Prowadzący grup: Sebastian Nyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny wykład z elementami konwersatorium

Wykład z wykorzystaniem prezentacji (w tym licznych materiałów wideo); elementy dyskusji przy wątkach związanych z promocją wizerunkową.

Pełny opis:

Niniejszy przedmiot poświęcony jest analizie zjawiska promocji mediów, czy tego, jak realizują one własne działania promocyjne. Innymi słowy, w ramach naszych spotkań będziemy poruszać się w obrębie komunikacyjnych aspektów marketingu medialnego. Ze względu na to, iż zagadnienie promocji mediów jest nierozerwalnie związane z codzienną praktyką nadawców i wydawców, każdy wykład będzie maksymalnie wzbogacony różnorodnymi, praktycznymi przykładami działań komunikacyjnych mediów.

Plan zajęć przedstawia się następująco:

• Promocja mediów – miejsce w marketingu medialnym (pomiędzy koncepcjami 4P, 4C a 7P), z uwzględnieniem multiplatformizacji medialnej i jej wpływem na promocję; definiowanie promocji mediów oraz jej unikatowość. Jeden wykład.

• Klasyfikacja promocji mediów i role poszczególnych odmian promocji: prosprzedażowa (handlowa, konsumencka, biznesowa) oraz prowizerunkowa (wewnętrzna: autopromocja i autocross promocja oraz zewnętrzna i mieszana; uwarunkowania prawne). Jeden wykład.

• Techniki i narzędzia promocji prosprzedażowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie (z elementami wpływu pandemii na aktywność prosprzedażową). Jeden wykład.

• Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: autopromocja i autocross promocja (z elementami wpływu pandemii na aktywność autopromocyjną i autocross promocyjną). Dwa wykłady.

• Techniki i narzędzia promocji wizerunkowej w prasie, radiu, telewizji i Internecie: promocja zewnętrzna (z elementami wpływu pandemii na aktywność promocji zewnętrznej). Dwa wykłady

• Multiplatformizacja i opowieść transmedialna w mediach – budowanie uniwersów marek jako przykład „superkomunikacji marketingowej”. Jeden wykład.

Literatura:

• Hardy, J. (2010). Cross-media promotion. Peter Lang Publishing, Inc.

• Järventie-Thesleff, R., Moisander, J. and Villi, M. (2014). The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations – a strategy-as-practice perspective. International Journal on Media Management, 16(3–4), pp. 123–138.

• Jupowicz-Ginalska, A. (2015). Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN. Zeszyty Prasoznawcze, 58/3(223), 688–703. DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

• Jupowicz-Ginalska, A. (2016). Event środków przekazu jako narzędzie promocji przedsiębiorstw medialnych – opis zjawiska. W M. Łosiewicz & A. Ryłko-Kurpiewska (Red.), Tom 1: Media Biznes Kultura. W kręgu starych i nowych mediów (s. 195–233). Kivara Co. Galway-Gdynia: Novae Res – TrueSign.

• Jupowicz-Ginalska, A. (2018). Marka „Empire” jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku. Zeszyty Prasoznawcze, 60(4), pp. 845–865.

• Lee, N.Y., Baek, K., Pae, J.K, Jeong, S.H. & Jung, N. (2018). Self -coverage for public interest or self -promotion: How media cross-ownership structures affect news content in South Korea. Journalism. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1464884918763503.

• Panis, K., van den Bulck, H., Verschraegen, B., van der Burg, M., & Paulussen, S. (2015). Does Media Cross-Ownership Translate into Cross-Promotion?. Journalism Studies, 16(6), 868-886, https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.953780.

• Siegert, G. (2008). Self Promotion: Pole Position in Media Brand Management. In: M. Ots (Ed.), Media Brands and Branding (pp. 11-26). Jönköping International Business School – Jönköping University.

• Tang, T., Newton, G.D., Wang, X. (2007). Does Synergy Work? An Examination of Cross-Promotion Effects. The International Journal on Media Management, 9(4), 127-134, http://dx.doi.org/10.1080/14241270701632654.

• Terry, Ch. (2013). Cross-Promotion, Self-Promotion Effects in News Media. The McMaster Journal of Communication, 10, 6-25.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-93dc0a60c (2023-06-02)