Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - zajęcia fakultatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-POGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - zajęcia fakultatywne
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

4 godzinny wykład

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z wnioskami projektowymi.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne z pozyskiwania grantów są uzupełnieniem zajęć obowiązkowych. W trakcie zajęć omówione zostaną elementy rozwoju ścieżki kariery naukowej z naciskiem na poszukiwanie informacji o aktualnych konkursach grantowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i ofertach

pracy dla młodych naukowców. Doktoranci zyskają umiejętność skutecznego przygotowywania wniosków grantowych oraz poznają system wspierania działalności naukowej na UniwersytecieWarszawskim. Poruszymy też zagadnienia związane z poprawnym kalkulowaniem budżetu. Zajęcia zostaną poprowadzone w oparciu o aktualnie składane wnioski projektowe.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- potrafi wyszukiwać informacje dotyczące różnych źródeł finansowania badań

- rozumie pojęcia pojawiające się we wniosku projektowym

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: wykłady odbywać się będą stacjonarnie (opcjonalnie przez aplikację Google Meet/ Zoom/ inną). Po zakończeniu cyklu wykładów rozpocznie się test na platformie Kampus.

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): test jednokrotnego wyboru na platformie Kampus, dostępny po zakończeniu zajęć.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: udział w dyskusji, rozwiązanie testu.

Kryteria oceniania: Zaliczenie zajęć jest możliwe po uzyskaniu 60% punktów w teście końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Szumowski
Prowadzący grup: Karol Malesa, Rafał Szumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

4 h wykład

prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z wnioskami projektowymi.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne z pozyskiwania grantów są uzupełnieniem zajęć obowiązkowych. W trakcie zajęć omówione zostaną elementy rozwoju ścieżki kariery naukowej z naciskiem na poszukiwanie informacji o aktualnych konkursach grantowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i ofertach

pracy dla młodych naukowców. Doktoranci zyskają umiejętność skutecznego przygotowywania wniosków grantowych oraz poznają system wspierania działalności naukowej na UniwersytecieWarszawskim. Poruszymy też zagadnienia związane z poprawnym kalkulowaniem budżetu. Zajęcia zostaną poprowadzone w oparciu o aktualnie składane wnioski projektowe.

Literatura:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Szumowski
Prowadzący grup: Rafał Szumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0