Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) PL&EN

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-POGR-PL-EN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) PL&EN
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 godzinne konwersatorium.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład/prezentacja, dyskusja grupowa, brainstorming, praca indywidualna i grupowa nad własnymi projektami.

* Zajęcia w języku polskim będą prowadzone dla grup 1, 2 i 3. Zajęcia w języku angielskim będą prowadzone dla grupy 4.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z ofertą agencji oferujących finansowanie projektów naukowych oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do stworzenia własnego wniosku grantowego. Podczas warsztatów omówimy rosnące znaczenie grantów w systemie finansowania nauki oraz w indywidualnych ścieżkach rozwoju naukowego. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi polskimi i europejskimi programami grantowymi, w szczególności tymi dostępnymi dla młodych naukowców. Zostaną omówione wymagania stawiane wnioskom grantowym i wnioskodawcom. Na konkretnych przykładach zostanie omówiona konstrukcja i stylistyka opisów projektów, a uczestnicy zajęć będą mogli poćwiczyć pisanie własnego wniosku.

Szczegółowy program zajęć:

● Znaczenie grantów w systemie nauki i dla indywidualnych ścieżek rozwoju naukowego.

Przegląd opcji dostępnych dla młodych naukowców (NCN, NAWA, NCBiR, FNP, ERC,

fundacje wspierające naukę w różnych krajach)

● Wniosek grantowy: jak skutecznie napisać opis projektu?

● Jak zaplanować projekt (budżet i harmonogram)

● Rola CV wnioskodawcy – na co zwrócić uwagę?

● Jak nawiązywać partnerstwa do realizacji projektów?

● Najczęściej popełniane błędy we wnioskach grantowych

● Jak wygląda proces recenzji wniosków i na jaką informację zwrotną można liczyć?

● O czym trzeba pamiętać gdy projekt otrzyma finansowanie?

Literatura:

Crawley GM and O’Sullivan E (2016) The Grant Writer’s Handbook: How to Write a Research Proposal and Succeed. Covent Garden, London ; Hackensack, NJ: Imperial College Press.

Folsom RB (2018) How to Get Grant Money in the Humanities and Social Sciences. New Haven, CT: Yale University Press.

Pequegnat W, Stover E and Boyce CA (eds) (2011) How to Write a Successful Research Grant Application. Boston, MA: Springer US.

strony internetowe agencji grantowych (NCN, NCBiR, FNP, ERC, H2020), Krajowego Punktu Kontaktowego, blogi naukowe

Efekty uczenia się:

Doktorant:

- wie, jakie instytucje finansują badania naukowe w Polsce i w krajach UE

- zna podstawowe typy konkursów grantowych i umie znaleźć informacje na ich temat

- zna podstawowe zasady oceny wniosków grantowych, - potrafi zaplanować proces przygotowania wniosku grantowego, wie gdzie uzyskać niezbędną pomoc

- potrafi zaprezentować swoje przygotowanie i dorobek naukowy zgodnie z wymaganiami

- potrafi przełożyć swój pomysł badawczy na skrócony opis projektu

- wie, jakie są najważniejsze zasady konstruowania budżetu i harmonogramu projektu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Warsztat będzie miał formułę dwóch spotkań zblokowanych – po 4 godziny każde. Obecność w obu terminach jest wymagana do zaliczenia.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Do zaliczenia kursu wymagane jest: - przygotowanie skróconego opisu projektu badawczego (szczegóły zostaną omówione na zajęciach)

- zaliczenie krótkiego testu jednokrotnego wyboru

Metody weryfikacji efektów uczenia się: praca indywidualna, test, udział w dyskusji

Kryteria oceniania: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Zalewska
Prowadzący grup: Paula Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

8 godzinne konwersatorium.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład/prezentacja, dyskusja grupowa, brainstorming, praca indywidualna i grupowa nad własnymi projektami.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z ofertą agencji oferujących finansowanie projektów naukowych oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do stworzenia własnego wniosku grantowego. Podczas warsztatów omówimy rosnące znaczenie grantów w systemie finansowania nauki oraz w indywidualnych ścieżkach rozwoju naukowego. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi polskimi i europejskimi programami grantowymi, w szczególności tymi dostępnymi dla młodych naukowców. Zostaną omówione wymagania stawiane wnioskom grantowym i wnioskodawcom. Na konkretnych przykładach zostanie omówiona konstrukcja i stylistyka opisów projektów, a uczestnicy zajęć będą mogli poćwiczyć pisanie własnego wniosku.

Szczegółowy program zajęć:

● Znaczenie grantów w systemie nauki i dla indywidualnych ścieżek rozwoju naukowego.

Przegląd opcji dostępnych dla młodych naukowców (NCN, NAWA, NCBiR, FNP, ERC,

fundacje wspierające naukę w różnych krajach)

● Wniosek grantowy: jak skutecznie napisać opis projektu?

● Jak zaplanować projekt (budżet i harmonogram)

● Rola CV wnioskodawcy – na co zwrócić uwagę?

● Jak nawiązywać partnerstwa do realizacji projektów?

● Najczęściej popełniane błędy we wnioskach grantowych

● Jak wygląda proces recenzji wniosków i na jaką informację zwrotną można liczyć?

● O czym trzeba pamiętać gdy projekt otrzyma finansowanie?

Literatura:

Crawley GM and O’Sullivan E (2016) The Grant Writer’s Handbook: How to Write a Research Proposal and Succeed. Covent Garden, London ; Hackensack, NJ: Imperial College Press.

Folsom RB (2018) How to Get Grant Money in the Humanities and Social Sciences. New Haven, CT: Yale University Press.

Pequegnat W, Stover E and Boyce CA (eds) (2011) How to Write a Successful Research Grant Application. Boston, MA: Springer US.

strony internetowe agencji grantowych (NCN, NCBiR, FNP, ERC, H2020), Krajowego Punktu Kontaktowego, blogi naukowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Goławska, Paula Zalewska
Prowadzący grup: Magdalena Goławska, Paula Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

8 godzinne konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne: wykład/prezentacja, dyskusja grupowa, brainstorming, praca indywidualna i grupowa nad własnymi projektami

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0