Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transfer wiedzy (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-TRW-WN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer wiedzy (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

4 godzinny wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną ilustrowaną przykładami i odnośnikami do treści źródłowych, dyskusja, analiza tekstów źródłowych

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z tematyką transferu wiedzy ze sfery nauki do otoczenia społeczno-gospodarczego. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z zakresu transferu wiedzy i komercjalizacji, akty prawne regulujące tę sferę, przesłanki do ochrony i komercjalizacji wiedzy oraz zasady transferu wiedzy, a w szczególności technologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z praktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant znajdzie podczas zajęć odpowiedzi na pytania, dlaczego i jak chronić wyniki swoich prac badawczych, jak zarabiać na wynikach na wiedzy, jakie ma prawa i obowiązki jako twórca na UW, kto i jak może mu pomóc w ochronie i komercjalizacji wiedzy na UW.

Materiał zostanie zaprezentowany w czterech godzinnych blokach tematycznych:

Transfer wiedzy wprowadzenie: własność intelektualna – podstawowe pojęcia i akty prawne

Podstawowe zagadnienia:

- własność intelektualna,

- prawo autorskie i prawa pokrewne (utwory, bazy danych),

- prawo własności przemysłowej (wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

Transfer wiedzy w działaniu: komercjalizacja – ścieżki komercjalizacji

Podstawowe zagadnienia:

- formy komercjalizacji (przesłanki do wyboru ścieżki komercjalizacji)

- komercjalizacja bezpośrednia (umowy licencyjne)

- komercjalizacja pośrednia (firmy typu start-up, spin-off, spin-out)

Transfer wiedzy w przykładach: analiza przypadków transfery wiedzy z UW

Podstawowe zagadnienia:

- przykłady komercjalizacji wiedzy z różnych dziedzin na UW (czynniki sukcesów, przyczyny porażek, specyfika komercjalizacji w różnych dziedzinach badań)

Transfer wiedzy na UW – ekosystem transfery wiedzy i przedsiębiorczości na UW

Podstawowe zagadnienia:

- podstawowe informacji o Regulaminie zarządzania własnością intelektualną na UW (prawa i obowiązki twórców (w tym studentów) na UW)

- jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość studentów i pracowników naukowych na UW oraz odpowiedzialne za ochronę i komercjalizację wiedzy (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Inkubator UW, UWRC sp. z o.o. – spółka celowa UW)

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod redakcją K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

Transfer Wiedzy z nauki do biznesu, pod redakcją M. A. Weresa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007

Polityka innowacyjna, M.A. Weresa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Przedsiębiorczy Uniwersytet, pod redakcją M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Baań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009

Komercjalizacji B+R dla praktyków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2016

Przedsiębiorczość zdyscyplinowana, Bill Aulet, Wydawnictwo HELION, Warszawa 2014

Business Model Generation, Alexander Osterwalder i Yves Pigneur, John Wiley & Sons, Inc. 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- potrafi transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób gospodarczy.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Test zaliczeniowy.

Metody weryfikacji efektów uczenia się

test zaliczeniowy

Kryteria oceniania

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Tykarska, Stanisław Wierzbicki
Prowadzący grup: Stanisław Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

4 godzinny wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną ilustrowaną przykładami i odnośnikami do treści źródłowych, dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z tematyką transferu wiedzy ze sfery nauki do otoczenia społeczno-gospodarczego. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z zakresu transferu wiedzy i komercjalizacji, akty prawne regulujące tę sferę, przesłanki do ochrony i komercjalizacji wiedzy oraz zasady transferu wiedzy, a w szczególności technologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z praktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant znajdzie podczas zajęć odpowiedzi na pytania, dlaczego i jak chronić wyniki swoich prac badawczych, jak zarabiać na wynikach na wiedzy, jakie ma prawa i obowiązki jako twórca na UW, kto i jak może mu pomóc w ochronie i komercjalizacji wiedzy na UW.

Materiał zostanie zaprezentowany w czterech godzinnych blokach tematycznych:

Transfer wiedzy wprowadzenie: własność intelektualna – podstawowe pojęcia i akty prawne

Podstawowe zagadnienia:

- własność intelektualna,

- prawo autorskie i prawa pokrewne (utwory, bazy danych),

- prawo własności przemysłowej (wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

Transfer wiedzy w działaniu: komercjalizacja – ścieżki komercjalizacji

Podstawowe zagadnienia:

- formy komercjalizacji (przesłanki do wyboru ścieżki komercjalizacji)

- komercjalizacja bezpośrednia (umowy licencyjne)

- komercjalizacja pośrednia (firmy typu start-up, spin-off, spin-out)

Transfer wiedzy w przykładach: analiza przypadków transfery wiedzy z UW

Podstawowe zagadnienia:

- przykłady komercjalizacji wiedzy z różnych dziedzin na UW (czynniki sukcesów, przyczyny porażek, specyfika komercjalizacji w różnych dziedzinach badań)

Transfer wiedzy na UW – ekosystem transfery wiedzy i przedsiębiorczości na UW

Podstawowe zagadnienia:

- podstawowe informacji o Regulaminie zarządzania własnością intelektualną na UW (prawa i obowiązki twórców (w tym studentów) na UW)

- jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość studentów i pracowników naukowych na UW oraz odpowiedzialne za ochronę i komercjalizację wiedzy (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Inkubator UW, UWRC sp. z o.o. – spółka celowa UW)

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod redakcją K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

Transfer Wiedzy z nauki do biznesu, pod redakcją M. A. Weresa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007

Polityka innowacyjna, M.A. Weresa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Przedsiębiorczy Uniwersytet, pod redakcją M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Baań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009

Komercjalizacji B+R dla praktyków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2016

Przedsiębiorczość zdyscyplinowana, Bill Aulet, Wydawnictwo HELION, Warszawa 2014

Business Model Generation, Alexander Osterwalder i Yves Pigneur, John Wiley & Sons, Inc. 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Krukowski
Prowadzący grup: Konrad Krukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)