Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza przestrzenna w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-APBS
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza przestrzenna w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia w sali komputerowej

Miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizie przestrzennej dotyczącej zjawisk i badań społecznych.

Pełny opis:

Uczestnicy zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych.

Infrastruktura danych przestrzennych, dane przestrzenne i atrybutowe, pozyskiwanie i porządkowanie.

Analizy przestrzenne. Analiza danych społeczno-gospodarczych.

Wizualizacja danych społeczno-gospodarczych.

Forma zajęć:

- ćwiczenia w sali komputerowej

Stosowane metody dydaktyczne:

- miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu

Język, w którym prowadzony jest przedmiot:

- polski/angielski

Literatura:

• ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help).

• Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska -Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R., 2019. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Boguski Wydawnictwo Naukowe.

• Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

• Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku).

• Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

• Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

• Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

• Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

• Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa.

• Strony internetowe: GUS, GUGiK, NASA, USGS, OSM, Copernicus.

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

WIEDZA:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

UMIEJĘTOŚCI:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

- obecność obowiązkowa, dopuszczalna nieobecność na 20% zajęć.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

- obecności, zaliczenie kolokwium, pozytywna ocena za projekt.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium, ocena z projektu dotyczącego analizy przestrzennej.

Kryteria oceniania:

- obecność na 80% zajęć, zaliczenie kolokwium, pozytywna ocena za projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maruszczak
Prowadzący grup: Maciej Maruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinne ćwiczenia w sali komputerowej

Miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizie przestrzennej dotyczącej zjawisk i badań społecznych.

Pełny opis:

Uczestnicy zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych.

Infrastruktura danych przestrzennych, dane przestrzenne i atrybutowe, pozyskiwanie i porządkowanie.

Analizy przestrzenne. Analiza danych społeczno-gospodarczych.

Wizualizacja danych społeczno-gospodarczych.

Forma zajęć:

- ćwiczenia w sali komputerowej

Stosowane metody dydaktyczne:

- miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu

Język, w którym prowadzony jest przedmiot:

- polski/angielski

Literatura:

ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska -Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R., 2019. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Boguski Wydawnictwo Naukowe

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Strony internetowe: GUS, GUGiK, NASA, USGS, OSM, Copernicus.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maruszczak
Prowadzący grup: Maciej Maruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0