Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ewaluacji polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-MEPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ewaluacji polityk publicznych
Jednostka: Instytut Ameryk i Europy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

prezentacja, prezentacje uczestników, dyskusja, ćwiczenia komputerowe.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką metod ewaluacji polityk publicznych. W szczególności omawiane będą metody ilościowe – ale na szerszym tle teorii programów publicznych oraz różnorodnych planów badawczych wykorzystywanych do ich ewaluacji, w tym planów bazujących na metodach jakościowych.

Ramowy program zajęć:

(1) teorie programów publicznych – program jako specyficzna teoria,

(2) logika interwencji,

(3) typy ewaluacji,

(4) podstawowe plany badawcze i uwarunkowania ich stosowania,

(5) metody oceny wpływu:

(6) badania obserwacyjne,

(7) eksperymenty i (8) quasi-eksperymenty.

Literatura:

• Royse, D., Thyer, B. A., & Padgett, D. K. (2015). Program evaluation: An introduction to an evidence-based approach. Cengage Learning.

• Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). Evaluation: A systematic approach. Sage publications.

• Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2010). Methods matter: Improving causal inference in educational and social science research. Oxford University Press.

• Spiegelhalter, D. (2019). The art of statistics: learning from data. Penguin UK.

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia, teorie i metody z zakresu ewaluacji polityk publicznych

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji

wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego

identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub

wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 (10%)

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

 aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

 zadania praktyczne w R (znajomość R nie jest warunkiem udziału w zajęciach)

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

 ocena prac własnych studentów

 ocena aktywności na zajęciach

Kryteria oceniania:

 merytoryczna poprawność wykonanych prac własnych

 poprawność techniczno-formalna wykonanych prac własnych

 zaangażowanie w aktywność na zajęciach – częstotliwość udziału w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Krużel
Prowadzący grup: Justyna Krużel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinne warsztaty

prezentacja, prezentacje uczestników, dyskusja, ćwiczenia komputerowe.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką metod ewaluacji polityk publicznych. W szczególności omawiane będą metody ilościowe – ale na szerszym tle teorii programów publicznych oraz różnorodnych planów badawczych wykorzystywanych do ich ewaluacji, w tym planów bazujących na metodach jakościowych.

Ramowy program zajęć: (1) teorie programów publicznych – program jako specyficzna teoria, (2) logika interwencji, (3) typy ewaluacji, (4) podstawowe plany badawcze i uwarunkowania ich stosowania, (5) metody oceny wpływu: (6) badania obserwacyjne, (7) eksperymenty i (8) quasi-eksperymenty.

Literatura:

• Royse, D., Thyer, B. A., & Padgett, D. K. (2015). Program evaluation: An introduction to an evidence-based approach. Cengage Learning.

• Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). Evaluation: A systematic approach. Sage publications.

• Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2010). Methods matter: Improving causal inference in educational and social science research. Oxford University Press.

• Spiegelhalter, D. (2019). The art of statistics: learning from data. Penguin UK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Krużel
Prowadzący grup: Justyna Krużel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-93dc0a60c (2023-06-02)