Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna analiza polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-WAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna analiza polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

dyskusja akademicka

Celem dydaktycznym przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie i omówienie atrybutów oraz cech konstytutywnych współczesnych analiz politologicznych na tle szeroko rozumianych nauk społecznych czy dociekań z zakresu humanistyki. W tym względzie, specyfika zróżnicowanych w formie i treści badań politologicznych zostanie wyjaśniona na tle naukowego poznania, jak również w oparciu o kluczowe wyzwania (problemy) występujące zarówno w refleksji teorio-politycznej, jak też w analizach empirycznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia, które będą jednocześnie punktem wyjścia do przeprowadzenia dyskusji akademickiej:

1. Typy nauk i ich odmienności metodologiczne – wieloznaczność pojęcia nauki; nauka a wiedza; typy wiedzy; typy nauk oraz ich odmienności metodologiczne; typologa nauk według Wilhelma Diltheya; konsekwencje diltheyowskiego rozróżnienia (naturalizm vs antynaturalizm); dwa modele naukowości w politologii.

2. Przedmiot i zakres badań nauki o polityce – przedmiot badania a przedmiot poznania; specyfika przedmiotu badania w politologii; zasada aspektowości; budowa projektu badawczego a światopogląd postpozytywistyczny, konstruktywistyczny, aktywistyczny, pragmatyczny.

3. Wielopoziomowość i syndromatyczny charakter poznania (badania) w politologii – poziomy i/lub wymiar naukowej analizy rzeczywistości politycznej; syndromatyczny charakter przedmiotu badania nauki o polityce; polityka jako rozmyty przedmiot badania.

4. Problem polityczności i upolitycznia – kategoria polityczności; mechanizm pierwotnego i wtórnego upolitycznienia; zasada aspektowości i upolitycznienie.

5. Problem skali w analizach politologicznych: zasady i cele indywidualizmu metodologicznego; dyrektywy holizmu; problem uwarunkowań strukturalnych: ekologicznych, demograficznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i ich różnej determinacji w stosunku do polityki.

6. Dualizm podmiot-struktura – podmiotowa optyka życia politycznego (domena podmiotowa); strukturalna optyka życia politycznego (domena strukturalna); pojęcie podmiotowości sprawczej; myślenie dialektyczne w relacji podmiot-struktura.

7. Podmiotowość polityczna – pojęcie i atrybuty podmiotowości politycznej; podmiotowość jednostek, grup społecznych i wielkich zbiorowości; podmiotowość a proces emancypacji w polityce.

Literatura:

Aleksander J. C., Giessen B., Münch R., Smelser N. (ed.), The Micro-Macro Link, University of California Press, Berkley 1987.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Hay C., Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave, New York 2002.

Karwat M., Przedmiot badań politologicznych w świetle zasady aspektowości; [w:] P. Bytniewski, M. Chałubiński (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 38-57.

Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009, s. 175-188.

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy; [w:] „Studia Politologiczne”, vol. 17 Wyjaśnianie polityki (red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny), Warszawa 2010, s. 63-88.

Leopold D., Stears M. (ed.), Political Theory: Methods and Approaches, Oxford University Press, Oxford 2008.

Marsh D., Stocker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Mouffe Ch., On the Political, Routledge, London & New York 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Pierzchalski F., Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej

i holistycznej, Pułtusk 2009.

Pierzchalski F., Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą

a podmiotowością sprawczą, Bydgoszcz 2013.

Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.) Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2013, s. 35-51.

Pierzchalski F., Bezbłędna niezgoda – o rozbieżnościach analityczno-badawczych w nauce o polityce, [w:], P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014, s. 295-313.

Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym,

a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach on-line, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: aktywność i obecność na zajęciach (liczba dopuszczalnych nieobecności – 2)

Metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenie ustne.

Kryteria oceniania: pozytywne zaliczenie na podstawie odpowiedzi na wcześnie przygotowane zagadnienia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Szuberska
Prowadzący grup: Karolina Szuberska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinne konwersatorium

dyskusja akademicka

Celem dydaktycznym przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie i omówienie atrybutów oraz cech konstytutywnych współczesnych analiz politologicznych na tle szeroko rozumianych nauk społecznych czy dociekań z zakresu humanistyki. W tym względzie, specyfika zróżnicowanych w formie i treści badań politologicznych zostanie wyjaśniona na tle naukowego poznania, jak również w oparciu o kluczowe wyzwania (problemy) występujące zarówno w refleksji teorio-politycznej, jak też w analizach empirycznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia, które będą jednocześnie punktem wyjścia do przeprowadzenia dyskusji akademickiej:

1. Typy nauk i ich odmienności metodologiczne – wieloznaczność pojęcia nauki; nauka a wiedza; typy wiedzy; typy nauk oraz ich odmienności metodologiczne; typologa nauk według Wilhelma Diltheya; konsekwencje diltheyowskiego rozróżnienia (naturalizm vs antynaturalizm); dwa modele naukowości w politologii.

2. Przedmiot i zakres badań nauki o polityce – przedmiot badania a przedmiot poznania; specyfika przedmiotu badania w politologii; zasada aspektowości; budowa projektu badawczego a światopogląd postpozytywistyczny, konstruktywistyczny, aktywistyczny, pragmatyczny.

3. Wielopoziomowość i syndromatyczny charakter poznania (badania) w politologii – poziomy i/lub wymiar naukowej analizy rzeczywistości politycznej; syndromatyczny charakter przedmiotu badania nauki o polityce; polityka jako rozmyty przedmiot badania.

4. Problem polityczności i upolitycznia – kategoria polityczności; mechanizm pierwotnego i wtórnego upolitycznienia; zasada aspektowości i upolitycznienie.

5. Problem skali w analizach politologicznych: zasady i cele indywidualizmu metodologicznego; dyrektywy holizmu; problem uwarunkowań strukturalnych: ekologicznych, demograficznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i ich różnej determinacji w stosunku do polityki.

6. Dualizm podmiot-struktura – podmiotowa optyka życia politycznego (domena podmiotowa); strukturalna optyka życia politycznego (domena strukturalna); pojęcie podmiotowości sprawczej; myślenie dialektyczne w relacji podmiot-struktura.

7. Podmiotowość polityczna – pojęcie i atrybuty podmiotowości politycznej; podmiotowość jednostek, grup społecznych i wielkich zbiorowości; podmiotowość a proces emancypacji w polityce.

Literatura:

Aleksander J. C., Giessen B., Münch R., Smelser N. (ed.), The Micro-Macro Link, University of California Press, Berkley 1987.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Hay C., Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave, New York 2002.

Karwat M., Przedmiot badań politologicznych w świetle zasady aspektowości; [w:] P. Bytniewski, M. Chałubiński (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 38-57.

Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009, s. 175-188.

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy; [w:] „Studia Politologiczne”, vol. 17 Wyjaśnianie polityki (red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny), Warszawa 2010, s. 63-88.

Leopold D., Stears M. (ed.), Political Theory: Methods and Approaches, Oxford University Press, Oxford 2008.

Marsh D., Stocker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Mouffe Ch., On the Political, Routledge, London & New York 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Pierzchalski F., Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej

i holistycznej, Pułtusk 2009.

Pierzchalski F., Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą

a podmiotowością sprawczą, Bydgoszcz 2013.

Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.) Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2013, s. 35-51.

Pierzchalski F., Bezbłędna niezgoda – o rozbieżnościach analityczno-badawczych w nauce o polityce, [w:], P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014, s. 295-313.

Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Szuberska
Prowadzący grup: Karolina Szuberska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0