Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-ZMJwNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia

Ćwiczenia podczas zajęć, dyskusja.

Pełny opis:

Zajęcia 1 – Planowanie badań jakościowych

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 3, 4, 5)

Omawiane zagadnienia:

• Specyfika badań jakościowych: metodologia badań jakościowych (jakościowe vs ilościowe); rodzaje badań jakościowych: IDI, FGI, badania etnograficzne, badania jakościowe przez internet

• Definicja problemu badawczego: na jakie pytania badawcze odpowiadają metody jakościowe, jakościowe badania naukowe a badania aplikacyjne, łączenie metod jakościowych z ilościowymi

• Budowanie schematu badawczego: wybór rodzaju metody badania, liczba wywiadów, liczba grup w schemacie badawczym

• Definicja kryteriów rekrutacyjnych/selekcyjnych

Zadanie domowe: zaplanowanie badania jakościowego (schemat badania, kryteria rekrutacyjne/selekcyjne)

Zajęcia 2 – Scenariusz wywiadu jakościowego

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 3, 4, 5)

Omawiane zagadnienia:

• Problemy badawcze, pytania badawcze, a pytania w wywiadzie

• Kolejność pytań w wywiadzie

• Techniki wspomagające i techniki projekcyjne

• Scenariusza wywiadu jakościowego (topic guide, discussion guide)

Zadanie domowe: przygotowanie scenariusza wywiadu jakościowego

Zajęcia 3 – Prowadzenie wywiadu jakościowego

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 9)

Omawiane zagadnienia:

• Umiejętności potrzebne przy prowadzeniu wywiadu jakościowego

• Rodzaje pytań

• Budowanie kontaktu z respondentami

• Rodzaje interwencji w przypadku „trudnych” respondentów

Zadanie domowe: esej (3000 znaków) oraz przeprowadzenie 2 wywiadów na dany temat

Zajęcia 4 – Analiza i interpretacja badań jakościowych

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 10)

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Omawiane zagadnienia:

• Zasady analizy wyników badań jakościowych

• Interpretacja wyników badań jakościowych – jakie informacje można wyciągnąć z badań jakościowych, a jakich nie można

• Zasady przygotowywania raportu z badań jakościowych (badania aplikacyjne)

• Publikacje naukowe z badań jakościowych

Literatura:

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana. (rozdział 10)

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN. (rozdział 3)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

1) opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

• dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność

2) zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

• poprawne wykonanie prac domowych

• aktywny udział w zajęciach

3) metody weryfikacji efektów uczenia się: wykonanie zadań

4) kryteria oceniania: poprawne wykonanie zadań

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nowak
Prowadzący grup: Małgorzata Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinne ćwiczenia

Ćwiczenia podczas zajęć, dyskusja.

Pełny opis:

Zajęcia 1 – Planowanie badań jakościowych

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 3, 4, 5)

Omawiane zagadnienia:

• Specyfika badań jakościowych: metodologia badań jakościowych (jakościowe vs ilościowe); rodzaje badań jakościowych: IDI, FGI, badania etnograficzne, badania jakościowe przez internet

• Definicja problemu badawczego: na jakie pytania badawcze odpowiadają metody jakościowe, jakościowe badania naukowe a badania aplikacyjne, łączenie metod jakościowych z ilościowymi

• Budowanie schematu badawczego: wybór rodzaju metody badania, liczba wywiadów, liczba grup w schemacie badawczym

• Definicja kryteriów rekrutacyjnych/selekcyjnych

Zadanie domowe: zaplanowanie badania jakościowego (schemat badania, kryteria rekrutacyjne/selekcyjne)

Zajęcia 2 – Scenariusz wywiadu jakościowego

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 3, 4, 5)

Omawiane zagadnienia:

• Problemy badawcze, pytania badawcze, a pytania w wywiadzie

• Kolejność pytań w wywiadzie

• Techniki wspomagające i techniki projekcyjne

• Scenariusza wywiadu jakościowego (topic guide, discussion guide)

Zadanie domowe: przygotowanie scenariusza wywiadu jakościowego

Zajęcia 3 – Prowadzenie wywiadu jakościowego

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 9)

Omawiane zagadnienia:

• Umiejętności potrzebne przy prowadzeniu wywiadu jakościowego

• Rodzaje pytań

• Budowanie kontaktu z respondentami

• Rodzaje interwencji w przypadku „trudnych” respondentów

Zadanie domowe: esej (3000 znaków) oraz przeprowadzenie 2 wywiadów na dany temat

Zajęcia 4 – Analiza i interpretacja badań jakościowych

Literatura na zajęcia:

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. (rozdział 10)

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Omawiane zagadnienia:

• Zasady analizy wyników badań jakościowych

• Interpretacja wyników badań jakościowych – jakie informacje można wyciągnąć z badań jakościowych, a jakich nie można

• Zasady przygotowywania raportu z badań jakościowych (badania aplikacyjne)

• Publikacje naukowe z badań jakościowych

Literatura:

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana. (rozdział 10)

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN. (rozdział 3)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nowak
Prowadzący grup: Małgorzata Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0