Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie danych jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-ZPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie danych jakościowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe. W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie etapy realizacji m.in. wywiadów indywidualnych, grupowych, obserwacji i studium przypadku. Uczestnicy konwersatorium będą mieli okazję przedyskutowania możliwości wykorzystania danych jakościowych w swojej pracy badawczej.

Literatura:

Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.

Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS. ti. Sage.

Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

- różne sposoby doboru przypadków (próby) do analizy;

- sposoby gromadzenia danych i ich interpretacji;

- aspekty etyczne związane z prowadzeniem badań jakościowych.

Umiejętności:

Potrafi:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą;

- stosować metody, techniki i narzędzia badawcze odpowiednie dla badań jakościowych;

- dokonać transkrypcji wywiadów za pomocą aplikacji OTranscribe;

- dokonać obróbki materiału filmowego za pomocą aplikacji Kdenlive;

- dokonać analizy zebranego materiału badawczego posługując się programem Atlas.ti.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie bez oceny doktorant zobowiązany jest do:

- obecności na zajęciach: dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność (doktorant zobowiązany jest do realizacji zadania realizowanego w ramach zajęć, na których był nieobecny)

- wykonania zadań praktycznych w ramach spotkań warsztatowych

- aktywnego udziału w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aliaksei Chyzh
Prowadzący grup: Aliaksei Chyzh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinny warsztat

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe. W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie etapy realizacji m.in. wywiadów indywidualnych, grupowych, obserwacji i studium przypadku. Uczestnicy konwersatorium będą mieli okazję przedyskutowania możliwości wykorzystania danych jakościowych w swojej pracy badawczej.

Literatura:

Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.

Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS. ti. Sage.

Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aliaksei Chyzh
Prowadzący grup: Aliaksei Chyzh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

20 godzinny warsztat

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe. W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie etapy realizacji m.in. wywiadów indywidualnych, grupowych, obserwacji i studium przypadku. Uczestnicy konwersatorium będą mieli okazję przedyskutowania możliwości wykorzystania danych jakościowych w swojej pracy badawczej.

Literatura:

Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.

Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS. ti. Sage.

Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0