Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne - warsztat naukowca (dobrowolny): jak skutecznie prezentować wyniki badań na konferencjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WYP-P-EN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne - warsztat naukowca (dobrowolny): jak skutecznie prezentować wyniki badań na konferencjach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 h warsztatów.

Elementy wykładu

dyskusja

prezentacja

studia przypadków

ćwiczenia praktyczne

Pełny opis:

Jak występować publicznie i skutecznie się komunikować? Wystąpienia publiczne przed publicznością. Jak przygotować prezentacje multimedialne (podstawowe zasady). Prezentacja wyników badań i innych danych. Komunikowanie się z odbiorcami prezentacji w języku angielskim.

Literatura:

J. Donovan, How To Deliver A TED Talk: Secrets Of The World’s Most Inspiring Presentations, 2012.

D. Carnegie, The Art of Public Speaking, New York 2017.

T. Morrison, The Book on Public Speaking, 2017.

J.A. DeVito, Essential Elements of Public Speaking, Hoboken 2018.

Efekty uczenia się:

Student:

● Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

● Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2.

Potrafi dobrać i przygotować treści do prezentacji przed publicznością.

● Potrafi właściwie przygotować treść i przebieg prezentacji.

Potrafi zaprezentować swoje treści przed publicznością.

● Opanował techniki i narzędzia wystąpień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Aktywne uczestnictwo w każdych zajęciach (udział w zadaniach do wykonania), jedna dopuszczalna nieobecność usprawiedliwiona. Zajęcia zdalne, najlepiej uczestnictwo z włączonymi kamerami i mikrofonami.

Zasady zaliczania zajęć (w tym egzaminu poprawkowego)

Na podstawie aktywności studenta i zleconych projektów.

Zaliczenie w formie dodatkowego projektu do wykonania.

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Obecność, aktywność, projekty i prezentacje.

kryteria oceny

Uzyskanie ponad 51% wymaganej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Porębska
Prowadzący grup: Karolina Porębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

8 h workshop.

● Elements of lecture

● discussion

● presentation

● case studies

● practical exercises

Pełny opis: (tylko po angielsku)

How to perform in public and communicate effectively? Public speaking in front of the audience. How to prepare multimedia presentations (basic rules). Presentation of research results and other data. Communicating with the audience of the presentation in English.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Donovan, How To Deliver A TED Talk: Secrets Of The World’s Most Inspiring Presentations, 2012.

D. Carnegie, The Art of Public Speaking, New York 2017.

T. Morrison, The Book on Public Speaking, 2017.

J.A. DeVito, Essential Elements of Public Speaking, Hoboken 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Porębska
Prowadzący grup: Karolina Porębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0