Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-OBPE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw w stosunku do obszaru pogranicza euroazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze pogranicza euroazjatyckiego w wyniku działania powyższych państw.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw (przede wszystkim Unia Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Iranu oraz Turcji) w stosunku do obszaru pogranicza euroazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze pogranicza euroazjatyckiego w wyniku działania powyższych państw - dzięki poznaniu pomocnych narzędzi teoretycznych (wybrane teorie stosunków międzynarodowych; koncepcje teoretyczne: geopolityka, geoekonomia, rywalizacja w stosunkach międzynarodowych i power politics) oraz metodologicznych (FPA – analiza polityki zagranicznej, analiza strategiczna).

Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 i 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Gardocki S., Ożarowski R. i Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Legucka A. i Włodkowska A., The Eastern Partnership as a Contested Neighbourhood: The Role of External Actors – The EU and Russia, Studia Europejskie, nr 4/2021.

Misiągiewicz J., Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Lublin 2021.

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016.

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej polityki mocarstw wobec obszaru pogranicza euroazjatyckiego

- rozumie rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

- potrafi interpretować działania mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego i postrzegać procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkową tych działań

- rozumie przyczyny podejmowania działań przez mocarstwa w obszarze pogranicza euroazjatyckiego i potrafi prognozować przyszłą politykę tych mocarstw

- potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą obszaru pogranicza euroazjatyckiego do analizowania polityki mocarstw w tym obszarze

- potrafi wykorzystywać teorie i koncepcje teoretyczne ze stosunków międzynarodowych oraz metody przydatne do analizy polityki zagranicznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania polityki mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat polityki mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego dzięki wykorzystaniu w sposób krytyczny źródeł w języku polskim i angielskim, w tym źródeł internetowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw w stosunku do obszaru pogranicza euroazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze pogranicza euroazjatyckiego w wyniku działania powyższych państw.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw (przede wszystkim Unia Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Iranu oraz Turcji) w stosunku do obszaru pogranicza euroazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze pogranicza euroazjatyckiego w wyniku działania powyższych państw - dzięki poznaniu pomocnych narzędzi teoretycznych (wybrane teorie stosunków międzynarodowych; koncepcje teoretyczne: geopolityka, geoekonomia, rywalizacja w stosunkach międzynarodowych i power politics) oraz metodologicznych (FPA – analiza polityki zagranicznej, analiza strategiczna).

Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 i 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Gardocki S., Ożarowski R. i Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Legucka A. i Włodkowska A., The Eastern Partnership as a Contested Neighbourhood: The Role of External Actors – The EU and Russia, Studia Europejskie, nr 4/2021.

Misiągiewicz J., Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Lublin 2021.

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016.

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0