Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D3OEPM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat polityki mocarstw (przede wszystkim Unia Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Iranu oraz Turcji) w stosunku do obszaru eurazjatyckiego w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Analizowane będą uwarunkowania, cele, priorytety i instrumenty tej polityki oraz jej implementacja w postaci konkretnych działań. Studenci zdobędą jednocześnie umiejętności wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim w wyniku działania powyższych państw - dzięki poznaniu pomocnych narzędzi teoretycznych (wybrane teorie stosunków międzynarodowych; koncepcje teoretyczne: geopolityka, geoekonomia, rywalizacja polityczna i power politics) oraz metodologicznych (FPA – analiza polityki zagranicznej, analiza strategiczna).

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej polityki mocarstw wobec obszaru eurazjatyckiego

- rozumie rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze eurazjatyckim

- potrafi interpretować działania mocarstw w obszarze eurazjatyckim i postrzegać procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkową tych działań

- rozumie przyczyny podejmowania działań przez mocarstwa w obszarze eurazjatyckim i potrafi prognozować przyszłą politykę tych mocarstw

- potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą obszaru eurazjatyckiego do analizowania polityki mocarstw w tym obszarze

- potrafi wykorzystywać teorie i koncepcje teoretyczne ze stosunków międzynarodowych oraz metody przydatne do analizy polityki zagranicznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę na temat polityki mocarstw w obszarze eurazjatyckim dzięki wykorzystaniu w sposób krytyczny źródeł w języku polskim i angielskim, w tym źródeł internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0