Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D6HMPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

nie dotyczy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznać studentów z najważniejszymi problemami myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych. Znajomość koncepcji teoretycznych ma umożliwić studentom dokonanie pogłębionej analizy współczesnych problemów w stosunkach międzynarodowych i pozwolić na odniesienie się do bieżących zagadnień z poziomu meta. Wykład poświęcony jest myśli politycznej, natomiast ćwiczenia myśli ekonomicznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych. Znajomość teorii traktowana jest po pierwsze jako wartość sama w sobie, niezbędna każdemu wykształconemu człowiekowi, który aspiruje do miana specjalisty od stosunków międzynarodowych. Po drugie, teoria i historia idei traktowane są jako element niezbędny dla zrozumienia procesów, w wyniku których ukształtowały się wspólczesne stosunki międzynarodowe. Po trzecie, abstrakcyjne koncepty prezentowane są jako pożyteczne narzędzie analizy sytuacji międzynarodowej oraz polityki zagranicznej państw. To przedmiot, w którym zagadnienia zakresu teorii ekonomii i teorii polityki łączone są z elementami historii powszechnej. W ramach wykładu realizowana jest historia myśli politycznej, a ćwiczenia obejmują myśl ekonomiczną. Wykład, obok tradycyjnej formy jednostronnej transmisji wiedzy, zakłada znajomość bieżących lektur oraz przewiduje czas na dyskusję o lekturach, samej treści wykładu oraz współczesnej sytuacji politycznej. Kurs w części ćwiczeniowej zakłada aktywny udział studentów poprzez prezentacje, pracę w grupach i wspólne omawianie studiów przypadku.

Literatura:

WYKŁAD

A. Gałganek "Historia teorii stosunków międzynarodowych", PWN 2009.

A. Wojciuk "Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych", WUW 2010.

J. Czaputowicz "Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja", PWN 2007.

A. Wojciuk, J. Czaputowicz, "Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych", w Czaputowicz i Haliżak "Teoria realizmu w teoriach stosunków międzynarodowych", PTSM 2014.

Źródła:

Tukidydes "Wojna peloponeska", dowolne wydanie, "Dialog melijski"

Dmowski, R. "Niemcy, Rosja i kwestia polska" (dowolne wydanie)

Rawls, J. "Theory of Justice", cz. 1

Lektury pomocnicze:

Sowa, J., Fantomowe ciało króla, Universitas 2011.

Mearsheimer, J. i S. Walt, An Unnecessary War, w" "Foreign Policy", No. 134 (Jan-Feb, 2003), s. 50-59.

Mearsheimer, J., Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin, w: "Foreign Affairs" No.77, 2014.

Doyle, M. Three Pillars of the Liberal Peace, w The American Political Science Review, Vol. 99, No. 3 (Aug., 2005), pp. 463-466.

Zarycki, T, Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne, w: "Studia Regionalne i Lokalne 1(27), 2007.

Inne materiały:

http://foreignpolicy.com/author/stephen-m-walt/

http://www.theory-talks.org/

https://www.youtube.com/watch?v=tmmXaSDFcSI

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

- R. Bartkowiak, Historia Myśli Ekonomicznej, Warszawa 2008;

- M.Blaug, Teoria ekonomii – ujęcie retrospekcyjne, Warszawa 2000;

- J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2008;

- W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007;

- Teksty źródłowe: http://oll.libertyfund.org/

Literatura dodatkowa:

- W. Bieńkowski, Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa 1995;

- H. Landreth, D.Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005;

- J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie – krytyka historyczna, Warszawa 2011;

- D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008;

- L. Hostyński, Wartości utylitarne, Lublin 1998;

- W. James, Pragmatyzm – Nowe imię paru starych stylów myślenia;

- E. Lipiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981;

- A. Sen, Rozwój i wolność, Poznań 1999;

- J.A.Schumpeter, History of economic analysis, Oxford 1954;

- J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu studenci:

- znają i rozumieją główne podejścia teoretyczne w historii myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych

- posiadają orientację w literaturze przedmiotu,

- potrafią czytać ze zrozumieniem zaawansowane teksty z tej dziedziny

- potrafią analizować teksty teoretyczne

- znają najważniejsze koncepty teoretyczne z zakresy przedmiotu, potrafią je zastosować do analizy współczesnych wydarzeń politycznych

- umieją argumentować w dyskusji z wykorzystaniem aparatu teoretycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Część wykładowa: test z zakresu materiału omawianego na wykładzie oraz lektur zadawanych w ramach wykładu.

Część ćwiczeniowa: ocena ciągła oraz kolokwium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Goławska
Prowadzący grup: Magdalena Goławska, Jaroslaw Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznać studentów z najważniejszymi problemami myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych. Znajomość koncepcji teoretycznych ma umożliwić studentom dokonanie pogłębionej analizy współczesnych problemów w stosunkach międzynarodowych i pozwolić na odniesienie się do bieżących zagadnień z poziomu meta. Wykład poświęcony jest myśli politycznej, natomiast ćwiczenia myśli ekonomicznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych. Znajomość teorii traktowana jest po pierwsze jako wartość sama w sobie, niezbędna każdemu wykształconemu człowiekowi, który aspiruje do miana specjalisty od stosunków międzynarodowych. Po drugie, teoria i historia idei traktowane są jako element niezbędny dla zrozumienia procesów, w wyniku których ukształtowały się wspólczesne stosunki międzynarodowe. Po trzecie, abstrakcyjne koncepty prezentowane są jako pożyteczne narzędzie analizy sytuacji międzynarodowej oraz polityki zagranicznej państw. To przedmiot, w którym zagadnienia zakresu teorii ekonomii i teorii polityki łączone są z elementami historii powszechnej. W ramach wykładu realizowana jest historia myśli politycznej, a ćwiczenia obejmują myśl ekonomiczną. Wykład, obok tradycyjnej formy jednostronnej transmisji wiedzy, zakłada znajomość bieżących lektur oraz przewiduje czas na dyskusję o lekturach, samej treści wykładu oraz współczesnej sytuacji politycznej. Kurs w części ćwiczeniowej zakłada aktywny udział studentów poprzez prezentacje, pracę w grupach i wspólne omawianie studiów przypadku.

Literatura:

WYKŁAD

A. Gałganek "Historia teorii stosunków międzynarodowych", PWN 2009.

A. Wojciuk "Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych", WUW 2010.

J. Czaputowicz "Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja", PWN 2007.

J.Czaputowicz, K.Ławniczak, A.Wojciuk, "Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce", Warszawa: Scholar 2015.

A. Wojciuk, J. Czaputowicz, "Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych", w Czaputowicz i Haliżak "Teoria realizmu w teoriach stosunków międzynarodowych", PTSM 2014.

Źródła:

Tukidydes "Wojna peloponeska", dowolne wydanie, "Dialog melijski"

Dmowski, R. "Niemcy, Rosja i kwestia polska" (dowolne wydanie)

Rawls, J. "Theory of Justice", cz. 1

Lektury pomocnicze:

Sowa, J., Fantomowe ciało króla, Universitas 2011.

Mearsheimer, J. i S. Walt, An Unnecessary War, w" "Foreign Policy", No. 134 (Jan-Feb, 2003), s. 50-59.

Mearsheimer, J., Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin, w: "Foreign Affairs" No.77, 2014.

Doyle, M. Three Pillars of the Liberal Peace, w The American Political Science Review, Vol. 99, No. 3 (Aug., 2005), pp. 463-466.

Zarycki, T, Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne, w: "Studia Regionalne i Lokalne 1(27), 2007.

Inne materiały:

http://foreignpolicy.com/author/stephen-m-walt/

http://www.theory-talks.org/

https://www.youtube.com/watch?v=tmmXaSDFcSI

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

- R. Bartkowiak, Historia Myśli Ekonomicznej, Warszawa 2008;

- M.Blaug, Teoria ekonomii – ujęcie retrospekcyjne, Warszawa 2000;

- J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2008;

- W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007;

- Teksty źródłowe: http://oll.libertyfund.org/

Literatura dodatkowa:

- W. Bieńkowski, Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa 1995;

- H. Landreth, D.Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005;

- J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie – krytyka historyczna, Warszawa 2011;

- D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008;

- L. Hostyński, Wartości utylitarne, Lublin 1998;

- W. James, Pragmatyzm – Nowe imię paru starych stylów myślenia;

- E. Lipiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981;

- A. Sen, Rozwój i wolność, Poznań 1999;

- J.A.Schumpeter, History of economic analysis, Oxford 1954;

- J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0