Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-2UMBJE Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań językoznawczych
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów stacjonarnych drugiego st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa podawaną na zajęciach „Wstęp do językoznawstwa” lub równoważnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do opracowywania koncepcji pracy magisterskiej z językoznawstwa, co zakłada pogłębienie wiedzy językoznawczej, w szczególności dotyczącej stosowanych w badaniach językowych metodologii.

Pełny opis:

Określenie lingwistyki jako nauki poprzez zdefiniowanie przedmiotu jej badań i stosowanych w niej metod; przedstawienie kierunków, tradycji oraz osiągnięć metodologicznych, empirycznych i poznawczych w zakresie badań prowadzonych w ramach subdyscyplin językoznawczych; zróżnicowanie pomiędzy lingwistyką jako nauką teoretyczno-poznawczą i praktyczno-stosowaną; paradygmaty w językoznawstwie: indukcjonizm, weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm, postmodernizm; krytyczny przegląd metod, technik i rodzajów badań stosowanych w językoznawstwie; rola czynników warunkujących poprawne przeprowadzenie badań empirycznych, kryteria poprawności badań (rzetelność, trafność).

Literatura:

Austin J.A., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Biblioteka Współczesnych Filozofów, PWN, 1993, 550-613.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, 2009

Grice H.P., Logika a konwersacja » », in: Język w świetle nauki pod red. B. Stanosz, 91-114

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN 1990, 78-79; 104-120.

Handke K., Socjologia języka, PWN 2009

Hempoliński M., Brytyjska filozofia analityczna, Wiedza Powszechna 1974, 9-39.

Kalisz R., Pragmatyka językowa, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 1993.

Lyons J. (1977), Semantyka t. I, [r. 8-9], PWN [tłum. polskie 1983]

Lyons J., Chomsky, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1977.

Paveau A.A., Sarfati G.E., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Flair, Kraków 2009.

Stalmaszczyk P., Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 2006.

Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków 2001 [r. 1-2]

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty uczenia się osiągnięte po ukończeniu przedmiotu:

1. wiedza

- student zna omawiane prądy, szkoły i ich metodologię badań;

2. umiejętności

- student potrafi wskazać cechy charakterystyczne poszczególnych metodologii

3. kompetencje społeczne

- student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną wybierając określona metodologię opracowania pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym weryfikującym wiedzę z zakresu omawianych szkół i metodologii.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nikiel
Prowadzący grup: Tomasz Nikiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nikiel
Prowadzący grup: Tomasz Nikiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.