Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka języka niemieckiego (uprawnienia pedagogiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-DJN3nb-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego (uprawnienia pedagogiczne)
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
nieobowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie glottodydaktyczne (w tym w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego) do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej; ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.


Zajęcia przeznaczone dla studentów trzeciego roku studiów (pierwszy semestr) I stopnia na kierunku germanistyka, którzy poznali podstawy psychopedagogiki i dydaktyki, z ukierunkowaniem na naukę języków obcych.


Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej, w przedszkolu i w szkole ponadpodstawowej (Moduł C i D Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r.).


Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+ wg ESOKJ.


Wiedza teoretyczna stanowi podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.


*W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (np. hangout/google meet).

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

1. Metodyka realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie nauczania języka niemieckiego

2. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

3. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

4. Metody kształcenia językowego (z wykorzystaniem mediów cyfrowych)

5. Warsztat pracy nauczyciela

6. Kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z zakresu glottodydaktyki jest trening umiejętności nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia sprawności i działań językowych. Zajęcia obejmują metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie nauczania języka niemieckiego - rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich; organizację pracy w klasie szkolnej i grupach; sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne, (multi-)media; metody kształcenia recepcji audytywnej, recepcji wizualnej, recepcji audio-wizualnej, ustnej produkcji i interakcji, pisemnej produkcji i interakcji, metody kształcenia kompetencji leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej w języku obcym; warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji języka niemieckiego przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej; potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy (z wykorzystaniem wybranych technik i strategii uczenia się sprawności i podsystemów języka w języku niemieckim).

Literatura:

Barkowski, H./ H.-J. Krumm (Hrsg.): Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. A. Francke Verlag: Tübingen/ Basel 2010.

Bausch, K. R./ Christ, H./ Hüllen, W./ Krumm, H. J. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen 2016.

Bimmel, P./ Kast, B. Neuner, G.: Deutschunterricht planen. Kassel 2003

Bovet, G. / Huvendiek, V.: Leitfaden Schulpraxis. Berlin 2000.

Burwitz-Melzer, E./ Mehlhorn, G./Bausch K.-R./ Krumm, H.-J. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen 2016.

Czaplikowska, R./ Kubacki, A.D.: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów 2016.

Hallet, W./ F. G. Königs (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachendidaktik. Kallmeyer/ Klett Verlag: Seelze-Velber 2013.

Heyd, G.: Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht. Tübingen 1997.

Heyd, G.: Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler 1996.

Jaroszewska, A.: O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków [w:] Języki obce w szkole, Nr 2014/04 S. 52-66.

Karpeta-Peć, B.: Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2008.

Karpeta-Peć, B./ Peć, J.: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2014. www. bc.ore.edu.pl/kontent/663/pakiet+metodyczny+3.pdf.

Karpeta-Peć, B.: Liczy się efekt - otwarte formy pracy w glottodydaktycznym atelier. W: Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2005.

Kunter, M./ U. Trautwein: Psychologie des Unterrichts. Verlag Ferdinand Schöningh: Padeborn 2018.

Lehner, M.: Allgemeine Didaktik. Haupt Verlag: Bern/ Stuttgart/ Wien 2009.

Michońska-Stadnik, A. / Wąsik, Z.: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław 2008.

Pawlak, M.: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz 2004.

Peć, B.: Otwarte formy pracy w glottodydaktyce - specyfika oceniania w edukacji szkolnej oraz w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. W: Gajewska, E./ J. Rokita-Jaskow (red.): Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych. Neofilolog 54/1 (2020) 105-131.

Schart, M./ M. Legutke: Lehrkomptenz und Unterrichtsgestaltung. Klett-Langenscheidt: München 2015.

Sobańska-Jędrych, J./ B. Karpeta-Peć/ M. Torenc, M.: Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2013.

Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efekty to:

- w zakresie wiedzy:

D.1.W6; D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9; .W14; D.1.W15;

- w zakresie umiejętności:

D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; D.1.U10; D.1.U11;

- w zakresie postaw:

D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1. kontrola obecności (limit nieobecności nieusprawiedliwionych: 2 w semestrze);

2. ocena ciągła (samodzielne przygotowanie do zajęć na podstawie literatury fachowej);

3. projekt - prezentacja wybranych zagadnień (moderowanie procesów uczenia się i nauczania, micro teaching);

4. semestralne testy kontrolne / pisemne prace o charakterze praktyczno-teoretycznym (termin złożenia prac: ostatnie zajęcia).

* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zaliczenia mogą odbyć się w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Równolegle do zajęć student może odbywać praktykę dydaktyczną w wymiarze 120h w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i przedszkolu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kołakowska-Mocek
Prowadzący grup: Patryk Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.