Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium monograficzne z literatury niemieckojęzycznej III/1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-LN3sz-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium monograficzne z literatury niemieckojęzycznej III/1
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Utrwalenie informacji przekazywanych na seminariach dla pierwszego i drugiego roku, pogłębienie metod analizy i interpretacji tekstu, zaznajomienie studentów z nowszymi metodologiami filologicznymi.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z literatury niemieckojęzycznej - proseminarium dla 3 roku. Zajęcia stanowią kontynuację i pogłębienie wiadomości poznanych na pierwszym i drugim roku studiów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii i metod analizowancych podczas zajęć z teorii literatury. Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami literackimi z różnych epok, a także z różnorodnymi metodami analizy i interpretacji tekstu literackiego. Każdy cykl seminaryjny ma ściśle określony temat, lektury wybierane są każdoroazowo według różorodnych kryteriów.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia z literatury niemieckojęzycznej - proseminarium dla 3 roku. Zajęcia stanowią kontynuację i pogłębienie wiadomości poznanych na pierwszym i drugim roku studiów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii i metod analizowancych podczas zajęć z teorii literatury. Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami literackimi z różnych epok, a także z różnorodnymi metodami analizy i interpretacji tekstu literackiego. Każdy cykl seminaryjny ma ściśle określony temat, lektury wybierane są każdoroazowo według różorodnych kryteriów. Do analizy niezbędne są informacje przyswojone przez studentów podczas wykładu i seminariów lekturowych na pierwszym roku i proseminariów lekturowych na drugim roku i podczas zajęć z teorii literatury. Studenci podczas pierwszych zajęć otrzymują szczegółową listę lektur obowiązkowych omawianych podczas kolejnych zajęć. Na zakończenie zajęć student zobowiązany jest przygotować pracę semestralną w języku niemieckim, samodzielną analizę naukową lub interpretację tekstu na temat skonsultowany z prowadzącym. Praca semestralna musi mieć ustaloną metodologię.

Literatura:

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Zakres omawianych zagadnień i lista lektur zamieszczone zostały przy opisach poszczególnych seminariów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć absolwent zna i rozumie:

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

UWAGA: różna forma zaliczenia w zależności od semestru

1) praca pisemna w semestrze zimowym,

2) egzamin ustny w semestrze letnim

Praca semestralna musi zawierać samodzielną analizę lub interpretację spełniającą kryteria pracy naukowej, tj. zawierać jasno sprecyzowaną tezę i prawidłowy aparat bibliograficzny.

Temat pracy semestralnej musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego dane zajęcia.

Prowadzący może przeprowadzać śródsemestralne i końcowe testy sprawdzające wiedzę, których wynik wchodzi w skład oceny końcowej.

Prowadzący daną grupę ustala samodzielnie dodatkowe warunki zaliczenia i wymogi (patrz opis zajęć w danym cyklu)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rusinowska
Prowadzący grup: Anna Baran, Michał Boguszewski, Henryk Czechowicz, Kamila Rzuczkowska, Katarzyna Szarpak, Natalia Tomaszewska, Piotr Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rusinowska
Prowadzący grup: Michał Boguszewski, Henryk Czechowicz, Anna Rusinowska, Kamila Rzuczkowska, Piotr Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.