Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNGS-017
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ugruntowaniu i poszerzeniu wiadomości gramatycznych wprowadzanych na zajęciach "kompetencje zintegrowane". Studenci będą poznawać terminologię gramatyczną w j. polskim i francuskim, stosować poznane formy w kontekście wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są ugruntowaniu i poszerzeniu wiadomości gramatycznych wprowadzanych na zajęciach "kompetencje zintegrowane"

Lista zagadnień:

Semestr zimowy

1. Le présent de l’indicatif – le verbe être et avoir

2. Les pronoms sujets / les pronoms toniques/ le présentatif C’est…

3. Le présent de l’indicatif – les verbes de tous les groupes

4. Le nom et l’article (le féminin et le pluriel des noms, l’article défini/ indéfini, l’article partitif)

5. L’adjectif qualificatif (le féminin, le pluriel, la place de l’adjectif)

6. L’interrogation (trois façons de poser la question, l’adjectif quel, la réponse à la question Non… / Si…)

7. Les adjectifs démonstratifs et possessifs

8. La négation (les articles + la négation absolue)

9. L’expression du temps

10. L’expression du lieu

11. Les verbes pronominaux

12. Le passé récent, le présent progressif et le futur proche

13. Les pronoms relatifs : qui, que, où

14. Les pronoms compléments d’objet direct

15. L’impératif

16. Le passé composé

Semestr letni

1. Le passé composé (tous les groupes, les verbes pronominaux)

2. L’imparfait

3. Le passé composé/ l’imparfait

4. Les adverbes (la formation + les adverbes irréguliers)

5. Les pronoms compléments COI

6. Les pronoms compléments en et y

7. Les pronoms compléments au passé composé (?)

8. L’impératif et les pronoms compléments (?)

9. L’expression de la comparaison (le comparatif et le superlatif)

10. Les indéfinis

11. Le futur simple : la formation et l’utilisation

12. Le futur proche/ le futur simple

13. La voix passive

14. Discours indirect et direct

Literatura:

Magdalena Supryn-Klepcarz Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Wyd.Szkolne PWN 2010,

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F. Grammaire du français, A1-B1 FOCUS; wyd. 2015 Hachette

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F., 2005, Les exercices de grammaire niveau A1 Paris: Hachette.

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F., 2006, Les exercices de grammaire niveau A2 Paris: Hachette

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu gramatyki na II roku student potrafi:

• analizować kontekst językowy i zauważać regularności oraz oboczności używania form językowych, zauważać też i korygować formy niepoprawne,

• porównywać formy językowe, ich sposób funkcjonowania w językach polskim i francuskim,

• generalizować sytuacje komunikacyjne wymagające użycia pewnych form, np. rodzajników,

• czynnie stosować poznane formy gramatyczne w sytuacjach typowych,

• dokonywać transferu poznanych form na nowe, niespotkane dotąd sytuacje komunikacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca indywidualna i praca w małych grupach

2. Praca z ćwiczeniami: uzupełnianie poprawnych form, tłumaczenia, tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych z odpowiednimi formami gramatycznymi

3. testy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christian Gentile, Magdalena Kutzner, Agnieszka Skrzyczewska, Piotr Smyk
Prowadzący grup: Christian Gentile, Agnieszka Skrzyczewska, Piotr Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0