Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNKZ-019
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi ustnych i pisanych głównie w formie dialogowej oraz formułowania krótkich wypowiedzi w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego w celu uzyskania na zakończenie pierwszego roku poziomu A2/A2+.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim słuchanie i czytanie dokumentów zawartych w podręczniku oraz materiałów dostępnych w internecie np. na stronie TV5 Monde (poziom A2, z elementami poziomu B1 w semestrze letnim) oraz krótkie artykuły z prasy. W oparciu o usłyszane lub przeczytane treści, materiał leksykalny i gramatyczny formułowane są wypowiedzi ustne i pisemne. Są to działania polegające na adekwatnym reagowaniu na prezentowane sytuacje komunikacyjne, na podejmowanie częstszych prób samodzielnego tworzenie krótkich scen dialogowych oraz krótkich wypowiedzi na wybrane tematy z życia codziennego.

Literatura:

Podręcznik podstawowy Entre nous 1, Maison des langues

Wybrane materiały z podręcznika Gallon Fabienne, Himber Celine, "En action! 2" Podręcznik + Cd , Hachette

TV5 Monde, ćwiczenia dla poziomu A2 i B1.

Efekty:

Po drugim semestrze nauki, student posiada kompetencje językowe na poziomie A2/A2+

a więc:

- zna podstawowe elementy życia codziennego Francuzów,

- potrafi porozumiewać się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych z życia codziennego,

- rozumie dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne,

- radzi sobie w rozmowach i krótkich wypowiedziach wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia oraz reguły gramatyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- obecność;

- systematyczna praca własna studenta na podstawie materiałów wprowadzanych na zajęciach lub przekazywanych drogą elektroniczną do pracy własnej;

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywne wyniki z cząstkowych testów kontrolnych (minimum zaliczenia to 60% punktów) i (jeśli zostaną zlecone) prac przygotowywanych w domu;

Ostatnie kolokwium będzie miała charakter ustny, będzie obejmowało tematykę całego roku zgdonie z podręczniekiem Entre nous. Studenci będą wypowiadali się przed dwuosobową komisją złożoną z prowadzących zajęcia z KZ.

W semestrze letnim studenci wszystkich 3 grup będą wykonywali projekt semestralny, którego zasady zostaną przedstawione przez prowadzących na początku semestru.

Student ma prawo do dwóch nieobecności.

W sytuacji zajęć zdalnych wykorzystana będzie platforma Zoom.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kornacki, Magdalena Kutzner, Agnieszka Skrzyczewska
Prowadzący grup: Łukasz Kornacki, Magdalena Kutzner, Agnieszka Skrzyczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0