Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1O-PNGS-038
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pracy nad rozwijaniem kompetencji gramatycznej na poziomie zaawansowanym. Celem ćwiczeń jest ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych przez studentów w szkole średniej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są pracy nad rozwijaniem kompetencji gramatycznej na poziomie zaawansowanym. Celem ćwiczeń jest ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych przez studentów w szkole średniej. W ciągu roku, studenci będą pracowali nad następującymi zagadnieniami:

• determinanty rzeczownika (rodzajniki i zaimki) – ich funkcje, wartości semantyczne i ekwiwalenty,

• zaimki wskazujące przymiotne i rzeczowne,

• zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne,

• zaimki nieokreślone,

• zaimki względne proste i złożone,

• zaimki osobowe (zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, zaimki "en" i "y", użycie dwóch zaimków, miejsce zaimków w różnych typach zdań),

• tryby: bezokolicznik, indicatif, subjonctif, conditionnel, participe,

• funkcje subjonctif i conditionnel,

• zgodność participe passé,

• strona czynna i bierna.

Literatura:

Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B., Nouvelle Grammaire du Français. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, Paris: Hachette, 2004 lub kolejne wydania.

Zaleska, K., Okęcka, H., 2011, Les temps passés de l’indicatif ,Instytut Romanistyki UW, Warszawa.

materiały własne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student potrafi:

• analizować kontekst językowy i zauważać regularności i oboczności używania form językowych;

• porównywać formy językowe, ich sposób funkcjonowania, różnice i podobieństwa w j. polskim i francuskim

• generalizować sytuacje komunikacyjne wymagające użycia określonych form np. rodzajników określonych, nieokreślonych i cząstkowych;

• czynnie stosować poznane formy gramatyczne;

• dokonywać transferu poznanych form na nowe, niespotkane dotąd sytuacje komunikacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenia składają się następujące elementy: aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne wyniki prac kontrolnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernestas Jakszto, Adam Piróg
Prowadzący grup: Ernestas Jakszto, Adam Piróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0