Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1O-PNKZ-040
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych, wypowiadania się oraz poszerzanie słownictwa, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie średniozaawansowanym

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych, wypowiadania się oraz poszerzanie słownictwa, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie średniozaawansowanym.

Nauka obejmuje przede wszystkim słuchanie i czytanie dokumentów zawartych w przedstawionych pozycjach literaturowych oraz autentycznych artykułów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych w następujących zakresach tematycznych (np. stereotypy i symbole francuskie, podróże, praca, media, życie społeczne i polityczne).

Literatura:

E. Grandet, M. Corsain, E. Mineni, M. Rainoldi, Activités pour le CECR, Niveau B2, Clé International,

- C. Kober-Kleinert, M.-L. Parizet, S. Poisson-Quinton, Activités pour le CECR, Niveaux C1-C2, Clé International,

- A. Berthet, Alter Ego 4, Cahier d’activités, Hachette,

- C. Miquel, Vocabulaire progressif du français, Niveau avancé, Clé International,

- M. Barfety, Expression orale, Niveau 3, Clé International,

- artykuły prasowe, nagrania radiowe, piosenki, fragmenty filmów i programów telewizyjnych.

Efekty uczenia się:

- zna wybrane elementy życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji,

- potrafi porozumiewać się płynnie, konstruując krótsze (udział w dyskusji) lub dłuższe (przedstawienie problemu, streszczenie audycji lub artykułu) wypowiedzi, używając odpowiedniego do sytuacji rejestru językowego oraz czuwając nad spójnością i logiką całości,

- rozumie dłuższą wypowiedź, większość wiadomości radiowych i tv, artykuł i reportaż dotyczący aktualnych problemów,

- radzi sobie w rozmowach wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia oraz stosując reguły gramatyczne,

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,

- umie przedstawić swój pogląd na wybrany temat podając argumenty za i przeciw,

- umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji.

Przedmiot realizuje z różnym stopniu następujące efekty kształcenia obowiązujące studenta Instytutu Romanistyki:

K_W11-ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego

K_W13-zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_W16-ma wiedzę o współczesnych instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej

K_W17-zna wybrane elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji

K_U01-potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach. Posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.

K_U09-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych

K_U10-posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie B2 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej

K_K02-umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

K_K03-potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy

K_K04-potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym

K_K05-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, wystąpienie na ustalony temat, pozytywne wyniki prac sprawdzających

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christian Gentile, Magdalena Woch
Prowadzący grup: Christian Gentile, Magdalena Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0