Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy badawcze w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-WPWJ-055
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy badawcze w językoznawstwie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obieralne - Wybrane aspekty badawcze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Metodologia badań w językoznawstwie 3304-2D1O-MBWJ-052

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Metodologia badań w językoznawstwie 3304-2D1O-MBWJ-052

Założenia (opisowo):

Znajomość najważniejszych pojęć i procedur językoznawczych

Zaliczone: 1. Wstęp do językoznawstwa,

2. Gramatyka opisowa

3. Metodologia badań w językoznawstwie


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony zastosowaniom teoretycznych propozycji badania języka oraz lekturze i interpretacji tekstów językoznawczych

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna, pisana, komunikacja internetowa, bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy.

Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, morfologia, historia języka francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, problemy przekładu.

Literatura:

Dal G., Un point de vue sur la morphologie dérivationnelle du français, Nantes, COLEX, 1997.

Lehmann A., Martin-Berthet F., Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie (4e éd.), Paris, Armand Colin, 2014.

Rosier L. Le discours rapporté en français, Paris, Ophrys, 2008.

Maingueneau D., Discours et analyse du discours, Paris, Armand Colin, 2014.

Kerbrat-Orecchioni C., Les interactions verbales, Paris, Armand Colin t. I-III, 1990-1992.

Boyer H., Introduction à la sociolinguistique, Paris, 2001.

Ballard M., Versus : la version réfléchie, t. 1-2, Paris, Ophrys, 2003.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach badań w językoznawstwie oraz o najnowszych osiągnięciach w tej dyscyplinie (K-WO6).

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania (K-U)^).

Dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji (K-KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach, krótki referat, sprawdzian pisemny.

Student ma prawo tylko do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Przy trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach pisze dodatkowe zadanie podczas testu. Od czterech nie zaliczam przedmiotu.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

dyżur online: piątek 18:00-19:00 na platformie zoom, po wcześniejszym umówieniu się.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chludziński
Prowadzący grup: Mateusz Chludziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Pełny opis:

Na zajęciach WPBJ studenci zapoznają się ze sposobem prowadzenia badań według zasad właściwych wybranym teoriom językoznawczym:

morfologii ( ze szczególnym uwzględnieniem opracowań gniazdowych), socjolingwistyki, analizy dyskursu, gramatyki kontrastywnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0