Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy badawcze w literaturoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-WPWL-056
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy badawcze w literaturoznawstwie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obieralne - Wybrane aspekty badawcze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z niektórymi ważnymi pojęciami oraz teoriami stosowanymi w dzisiejszych naukach humanistycznych, w szczególności w literaturoznawstwie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z niektórymi ważnymi pojęciami i teoriami stosowanymi w dzisiejszych naukach humanistycznych, w szczególności w literaturoznawstwie. W trakcie zajęć studenci będą omawiać i porównywać poszczególne koncepty badawcze, a następnie używać ich w praktyce. Za zgodą grupy w trakcie zajęć zostaną wykorzystane fragmenty tekstów w języku angielskim. Do celów porównawczych stosowane będzie podejście zwane analizą dyskursu.

Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1) Podstawowe założenia metodologii badań literackich+ rys historyczny

2) gender studies w literaturze

3) imagologia

4) studia postkolonialne (orientalizm, subaltern studies, hybrydalność, kłącze)

5) geokrytyka

6) ekokrytyka i animal studies

7) stylometria: korpusy i lingwistyka komputerowa w badaniach literackich

Literatura:

J. Butler, Trouble dans le genre, 2006

G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, 1975

J. Derrida, L’écriture et la différence, 1967

B. Westphal, La géocritique : réel, fiction, espace, 2007

E. Said, Orientalism, 1978

B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (ed), Key Concepts in Post-Colonial Studies, 1998

Garrard, Greg (ed.), The Oxford Handbook of Ecocriticism, 2014

Bettina Fisher-Starcke, Corpus Linguistics in Literary Analisis, 2010.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć :

1. K_W03 zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki, a zwłaszcza potrafić określić związki współczesnej krytyki literackiej z naukami humanistycznymi i społecznymi

2. K_W05 ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą i potrafi wykazać się pogłębioną znajomością omawianych perspektyw badawczych (interdyscyplinarnych i literaturoznawczych)

3. K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych, a także umie definiować główne pojęcia obecne we współczesnych dyskursach teoretycznych i krytycznych

4. potrafi konfrontować różnorodne postulaty i koncepty badawcze oraz odmienne stanowiska metodologiczne

5. wykazuje się umiejętnością zastosowania wybranego podejścia lub metody krytycznej do analizy tekstów literackich

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

– obecność (tylko dwie nieobecności bez konsekwencji) i aktywność (zdefiniowana na pierwszych zajęciach), projekt (zdefiniowany na pierwszych zajęciach), test pisemny.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gołębiowski
Prowadzący grup: Łukasz Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0