Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N19GOFW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - wykład
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis systemu fonologicznego języka włoskiego

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie: realizacja graficzna i dźwiękowa języka; przedmiot fonetyki i fonologii, wyjaśnienie pojęć fonemu, głoski, dźwięku i litery; zastosowania fonetyki; działy fonetyki i fonologii; ich związki z innymi naukami; fonetyka jako nauka eksperymentalna; historyczny rozwój badań fonetycznych;

2. Podstawowe pojęcia fonologii: fonem a cecha dystynktywna; opozycje fonologiczne stałe i neutralizowane; człon nacechowany i nienacechowany opozycji; alofony: warianty kombinatoryczne i fakultatywne;

3. Fonetyka akustyczna - podstawowe pojęcia: fala dźwiękowa, rola częstotliwości i amplitudy; wpływ rezonatora na realizację dźwięku; dźwięk a szmer. Fonetyka audytywna - schemat aparatu słuchowego; mechanizm percepcji dźwięku i jego uwarunkowania;

4. Fonetyka artykulacyjna - schemat aparatu artykulacyjnego i proces fonacji; omówienie systemu klasyfikacji samogłosek i spółgłosek języka włoskiego i ich cech dystynktywnych; wprowadzenie znaków transkrypcji fonetycznej i alfabetu fonetycznego; system fonologiczny języka włoskiego; wskazanie zjawisk fonetycznych sprawiających największe problemy osobom uczącym się języka włoskiego;

5. Fonotaktyka: jednostki fonotaktyczne: wyraz i sylaba w języku polskim; struktura sylaby włoskiej i zasady sylabifikacji; struktura sylabiczna wyrazów języka włoskiego

6. Zjawiska fonetyki kombinatorycznej: pojęcie upodobnienia; rodzaje upodobnień; wzajemny wpływ elementów fonicznych: elizja i apokopa

7. Zjawiska prozodyczne: a) akcent: pojęcie akcentu wyrazowego i zdaniowego; rodzaje akcentu wyrazowego w języku włoskim i jego specyfika akcentowa; elementy nieakcentowane: proklityki i enklityki b) intonacja: sposoby jej realizacji, intonacja a akcent wyrazowy typy intonacji w języku włoskim c) iloczas: długość samogłoskowa i spółgłoskowa; wzdłużenie wokaliczne; spółgłoski podwójne; raddoppiamento fonosintattico d) rytm; tendencje rytmiczne w języku włoskim

8. Zróżnicowanie języka włoskiego w zależności od czynników geograficznych i społecznych; tzw. italiano standard, neostandard, di uso medio oraz wymowy regionalne; przedstawienie głównych grup dialektów włoskich.

Literatura:

D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.

J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Wyd. UMCS, Lublin 2002.

Widłak, Stanisław (2002), Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, rozdz. "Fonetyka, fonologia, ortografia".

Encyklopedia języka polskiego (1999 - wyd. 3), red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Ossolineum, Wrocław.

Fakultatywnie: rozdział poświęcony fonetyce i fonologii z dowolnej gramatyki języka włoskiego na poziomie akademickim, np.

Dardano M., Trifone P. (1995), Grammatica italiana con nozioni di linguistica, 3. ed. Zanichelli, Bologna, ss. 669-710.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym obejmującym zagadnienia omawiane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym:

- synchronicznie (spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom);

- asynchronicznie (materiały, zadania i aktywności na platformie Kampus).

Kurs zakończy się egzaminem w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.