Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura włoskiego renesansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura włoskiego renesansu
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ćwiczenia poświęcone wybranym aspektom kultury i literatury włoskiego renesansu. Praca na zajęciach będzie się koncentrować na lekturze wybranych tekstów źródłowych oraz analizie opracowań krytycznych pomocnych w poznaniu światopoglądu, etyki i estetyki renesansowej.

Pełny opis:

Renesans: treści i zakres pojęcia. Światopogląd renesansowy: dominujące trendy. Epika rycerska (Ludovico Ariosto, Torquato Tasso). Obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Giovanni Della Casa, Pietro Aretino). Petrarkizm i antypetrarkizm (Pietro Bembo, Francesco Berni), Poetki renesansowe (Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Isabella Di Morra).

Literatura:

eksty źródłowe (edycje poniższych tekstów dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Ludovico Ariosto, Orlando furioso (fragm.)

2. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.)

3. Baldassarre Castiglione, Il Libro del Cortegiano (fragm.)

4. Giovanni Della Casa, Il Galateo (fragm.)

5. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1.Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

2. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

3. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, (tłum. pol. E. Bąkowska), PIW, Warszawa 1987

4. Garin E., (a cura di ), L`uomo del Rinascimento, Laterza, Bari 1988, (tłum. pol. A. Osmólska Mętrak, Warszawa 2001)

5. Dostępne w Bibliotece Wydziałowej podręczniki historii literatury włoskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Napisanie pracy semestralnej / pracy pisemnej podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Miętek
Prowadzący grup: Wojciech Miętek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Kurs prowadzony zdalnie z wykorzystaniem platformy Kampus i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Miętek
Prowadzący grup: Wojciech Miętek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.