Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury włoskiej: Renesans i Barok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HLRB
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej: Renesans i Barok
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiona jest historia literatury włoskiej XVI i XVII w.: tło historyczne, prądy, autorzy, utwory.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej dziejów literatury włoskiej doby Renesansu i Baroku zgodnie z najnowszymi opracowaniami. Szczególny nacisk kładzie się na twórczość najważniejszych autorów. Student powinien przede wszystkim poznać dzieła uznane powszechnie za szczytowe osiągnięcia włoskiego piśmiennictwa we wspomnianym okresie.

Literatura:

Dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 metody analizy dzieł literackich;

K_W04 w sposób usystematyzowany historię literatury włoskiej doby Renesansu i Baroku (tendencje, prądy danej epoki, głównych autorów oraz ich twórczość);

K_W05 w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej doby Renesansu i Baroku z procesami historyczno-kulturowymi;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny. Student jest zobowiązany do samodzielnego przeczytania tekstów źródłowych wskazanych przez prowadzącego oraz wybranej przez siebie monografii zaakceptowanej przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Miętek
Prowadzący grup: Wojciech Miętek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Miętek
Prowadzący grup: Wojciech Miętek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0