Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114RW
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego: ich ramy prawne oraz ekonomiczne.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego: ich ramy prawne oraz ekonomiczne.

Etapy tworzenia rynku wewnętrznego.

Przyczyny, sposoby realizacji oraz podstawy prawne rynku wewnętrznego.

Korzyści ekonomiczne rynku wewnętrznego

Proces decyzyjny w UE i jego wpływ na efektywność funkcjonowania rynku.

Istota swobody przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób.

Harmonizacja podatków.

Reguły konkurencji.

Znaczenie Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Literatura:

J. Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin 2009;

J.Barcz, K.Michałowska-Gorywoda,E. Kawecka-Wyrzykowska, Integracja Europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student posiada wiedzę na temat zasad, podstaw prawnych, mechanizmów oraz skutków ekonomicznych funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. W szczególności zna i rozumie mechanizm funkcjonowania czterech swobód gospodarczych rynku europejskiego i jego efekty dla państw członkowskich UE oraz partnerów zewnętrznych.

Umiejętności:

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z rynkiem wewnętrznymi,

-właściwie posługuje się podstawową terminologią związana z rynkiem wewnętrznym.

Metody i kryteria oceniania:

100% z egzaminu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)