Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-MSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest głównym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przedstawiana tematyka jest szczególnie istotna dla studentów studiów w ramach nauk społecznych, obrazująca współcześnie kluczowe zmiany zachodzące w gospodarce światowej.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1) Gospodarka światowa- ewolucja, przeobrażenia w strukturze i w systemie produkcji, podmioty i ich znaczenie

2) Główne teorie wymiany międzynarodowej- klasyczne, neoklasyczne, współczesne

3) Główne obszary wymiany międzynarodowej- przepływ usług, kapitału, wiedzy technicznej i siły roboczej

4) Kursy walutowe i polityka walutowa

5) Problematyka związana z funkcjonowaniem europejskiej unii gospodarczo-walutowej

6) Międzynarodowy rynek finansowy- jego segmenty i znaczenie

7) Główne organizacje międzynarodowe w MSG i ich rola

8) Zagraniczna polityka handlowa

9) WTO- geneza, rola, rundy negocjacyjne

10) Regionalne procesy integracji gospodarczej i ich znaczenie dla gospodarki światowej

Literatura:

Michałek J. J. Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN 2002;

Krugman P., Obstefld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN Warszawa 2007;

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN Warszawa 2008;

K. Kołodziejczyk, Unia gospodarczo-walutowa, Warszawa 2006

C. van Marrewijk, International Trade and the World Economy, Oxford University Press, 2002;

Skodlarski J., Matera C., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN Warszawa 2008;

Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa 2007;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

- rozpoznaje mechanizmy i instrumenty działania współczesnej gospodarki światowej

- rozumie podstawowe teorie i problemy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

- zna zasady funkcjonowania różnych kursów walutowych, przepływu czynników produkcji

- zna działanie organizacji zajmujących się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, finansowymi i handlowymi

- ma wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnego handlu międzynarodowego

Umiejętności:

- rozpoznaje kluczowe problemy i istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych,

- umie wyodrębniać główne zjawiska zachodzące w światowej gospodarce,

- umie zdefiniować interesy głównych uczestników gospodarki światowej,

Kompetencje:

- Student jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego, ma świadomość zachodzących zmian w gospodarce światowej

- potrafi przygotować i zanalizować wybrany przez siebie problem badawczy

- potrafi dokonać analizy zmian zachodzących w gospodarce światowej

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny w połączonej formie testowej i opisowej; prezentacja oraz udział w dyskusji

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslaw Kowalski, Marta Spisak
Prowadzący grup: Jaroslaw Kowalski, Marta Spisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslaw Kowalski, Marta Spisak
Prowadzący grup: Jaroslaw Kowalski, Marta Spisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0