Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-PZIB
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów II roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W celu właściwego przyswojenia wiedzy przekazywanej w trakcie wykładu, studenci powinno posiadać podstawowy zasób informacji z zakresu historii powszechnej oraz Europy, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych stosunków politycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest prezentacja oraz analiza genezy, ewolucji, aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)

Pełny opis:

1. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych

2. Geneza i ewolucja WPZiB

3. Podstawy prawne i polityczne WPZiB (prawo pierwotne, wtórne, strategie)

4. Podmioty odpowiedzialne za realizację WPZiB

5. Instrumenty i formy realizacji WPZiB

6. Dziedziny i wymiary WPZiB

7. Realizacja WPZiB w wymiarze przedmiotowym (np. zwalczanie terroryzmu)

8. Stosunki UE z organizacjami międzynarodowymi

9. WPZiB wobec wybranych państw oraz regionów

10. Pozycja UE w stosunkach międzynarodowych

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wydawnictwo Sejmu bezhttp://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/56B15BAEABF21281C125779E0044B5F0/$file/Polityka_zagraniczna.pdf

- Olga Barburska, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2016_barburska.pdf

- Monika Boniecka, Cele, zasady i struktura wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – próba oceny po zmianach w Traktacie Lizbońskim, pdf. on-line.

- R. Zięba, Próby ożywienia polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2017, nr 1, pdf, on-line.

- Marcin Tarnawski, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – rzeczywistość czy fikcja ?, https://www.academia.edu/35552686/Wsp%C3%B3lna_Polityka_Zagraniczna_i_Bezpiecze%C5%84stwa_rzeczywisto%C5%9B%C4%87_czy_fikcja

- Olga Wojnicz, Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, https://www.researchgate.net/publication/322645252_Przyszlosc_polityki_ekspedycyjnej_Unii_Europejskiej_w_ramach_Wspolnej_Polityki_Bezpieczenstwa_i_Obrony

- Przemysław Żurawski vel Grajewski Przemysław Żurawski vel Grajewski Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_5_2012.pdf

- K. Zajączkowski, O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE,

„Studia Europejskie” 2014, nr 3, s. 9-30.

- D. Milczarek, K. Zajączkowski, Unia Europejska we współczesnym świecie -

gospodarczy olbrzym, polityczny karzeł? w: K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-

Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej:

dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa 2014, s. 167-199.

- A. Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.

Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- D.Milczarek, Świat na rozdrożu - ewolucja międzynarodowego otoczenia UE

(część 1) i (część 2), "Studia Europejskie" 2009, nr 4 i "Studia Europejskie"

2010, nr 1.

- S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach

międzynarodowych, Warszawa, 2009.

- R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie,

Warszawa 2008.

- D.Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

- D.Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach

międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.

- O. Osica, Ujarzmianie chaosu – przyszłość stosunków zewnętrznych Unii

Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, "Sprawy Międzynarodowe" 2010,

nr 2.

Literatura uzupełniająca:

- F. Cameron, An Introduction to European Foreign Policy, 2nd edition, London 2012.

- K. Smith, Can the European Union be a pole in a multipolar world?, “The International Spectator”, 2013, vol. 48, no. 2, pp. 114–126.

- A global actor in search of a strategy. European Union foreign policy between multilateralism and bilateralism, European Commission, Luxembourg, 2014.

- S. Santander, The EU and the Shifts of Power in the International Order: Challenges and Responses, “European Foreign Affairs Review”, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 65–81.

- J. Koops, G. Macaj (eds), The European Union as a Diplomatic Actor, London-New York 2015.

- F. Austermann, European Union Delegations in EU Foreign Policy, London-New York 2014

- D. Spence, J. Bátora (eds), The European External Action Service, London-New York 2015.

- R. Kuźniar, My, Europa, Warszawa 2013.

- N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa 2012,

- T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, rozdział 5.

- A. Kreczmańska, Reforma UE w traktacie lizbońskim, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 6/2008, s. 133.

- R.Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

- E.Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002.

- R. Kempin, M. Overhaus, EU Foreign Policy in Times of the Financial and Debt Crisis, „European Foreign Affairs Review” nr 2/2014, s. 179–194.

- L. Simon, Geopolitical Change, Grand Strategy and European Security, London-New York 2014.

- H. Kostanyan, The Rationales behind the European External Action Service: The Principal-Agent Model and Power Delegation, “Journal of Contemporary European Research” 2014, vol. 10, nr 2.

- M. Telò, F. Ponjaert (eds.), The EU's Foreign Policy: What Kind of Power and Diplomatic Action?, Aldershot 2013.

- D. Mahncke, S. Gstöhl (eds.), European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness, Cahiers du Collège d'Europe/College of Europe Studies, Vol. 15, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2012.

- A. de Vasconcelos, A Strategy for EU Foreign Policy, Paris, Institute for Security Studies, 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

w zakresie WIEDZY: znać:

- z genezę, cechy i ewolucję WPZiB

- podstawowe wymiary, instrumenty i mechanizmy polityki zewnętrznej UE

- przejawy działalności Unii w sprawach bezpieczeństwa i obrony

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafić:

- wyjaśnić istotę oraz cechy charakterystyczne współpracy i integracji polityczno-obronnej w Europie

- rozpoznawać główne elementy, instytucje oraz mechanizmy funkcjonowania WPZiB oraz EPBiO

- dokonywać analizy i oceny działalności UE w analizowanym obszarze

- podawać krytyce prace naukowe oraz przekazy medialne dotyczące polityki zewnętrznej UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH umieć:

- samodzielnie formułować opinie na temat genezy oraz współczesnego przebiegu europejskich procesów integracyjnych w sferze polityczno-obronnej

- krytycznie analizować różnorodne przekazy dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE

- samodzielne i ustawiczne poszukiwać informacji oraz wiedzy na temat historii i współczesności europejskich procesów integracyjnych w sferze polityczno-obronnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego: test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maciuk-Agnel
Prowadzący grup: Anna Maciuk-Agnel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)