Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-MNS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów II roku I stopnia LATO, europeisytka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i terminologią z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym nauki polityce, ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy. Poświęcone są wybranym metodom i technikom badawczym, niezbędnym do samodzielnej penetracji problematyki. Przygotować mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i terminologią z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym nauki polityce, ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy. Poświęcone są wybranym metodom i technikom badawczym, niezbędnym do samodzielnej penetracji problematyki. Przygotować mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Proszę sprawdzić szczegółowy opis dla danej grupy.

--

Nauka i etapy procesu badawczego

a) Nauka i jej klasyfikacje

b) Funkcje nauki

c) Poznanie naukowe a nienaukowe

d) Wyzwania w nauce i najczęstsze błędy

e) Rodzaje wnioskowania

f) Typologia metod badawczych

3. Proces badawczy

a) Etapy procesu badawczego

b) Struktura projektu badawczego

4. Status teoretyczny nauki o polityce

a) Zakres przedmiotowy dyscypliny

b) Tradycje i historia dyscypliny

c) Strukturalizacja nauki o polityce

d) Europeistyka jako obszar badań politologicznych

5. Analiza porównawcza i analiza prawno-instytucjonalna

a) Metoda porównawcza

b) Analiza prawno-instytucjonalna

c) Tradycyjny instytucjonalizm

d) Neoinstytucjonalizm

6. Analiza systemowa

a) Analiza systemowa

b) Definicja systemu

c) Dynamika i otoczenie systemu

7. Analiza decyzyjna

a) Założenia analizy decyzyjnej

b) Typy analizy decyzyjnej

c) Kategorie analizy decyzyjnej

8. Metoda historyczna, metoda biograficzna i prozopograficzna

a) Znaczenie źródeł historycznych

b) Metoda dokumentów osobistych

c) Metoda „biografii zbiorowej”

9. Teoria gier

a) Geneza teorii gier

b) Zastosowania teorii gier w badaniach politologicznych

c) Typy gier

10. Studium przypadków i process tracing

a) Czym jest studium przypadku?

b) Rodzaje studiów przypadku

c) Process Tracing

11. Wywiady w badaniach społecznych

a) Zasady przygotowania wywiadu

b) Scenariusz wywiadu

c) Rodzaje wywiadów

12. Analiza zawartości

a) Kiedy przeprowadzać analizę treści?

b) Dobór próby

c) Kodowanie w analizie treści

d) Programy komputerowe wspomagające analizę treści

13. Badania ilościowe – ankiety

a) Kiedy realizować badania sondażowe?

b) Jak formułować pytania?

c) Budowa kwestionariusza

d) Wyciąganie wniosków z ankiet.

Literatura:

Proszę sprawdzić opis dla danej grupy.

--

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013, s. 274-370.

2. J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014, s. 161 – 293.

3. W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

4. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012, s. 99-153.

5. K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

6. Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, s. 13-294.

7. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012, s. 167-180.

8. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, bmw 2010

9. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Student rozumie przebieg procesu badawczego.

Student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych.

Student potrafi zastosować wybrane paradygmaty i orientacje teoretyczne do krótkich analiz.

Student potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Proszę sprawdzić opis dla danej grupy.

--

Podstawowym warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć zobowiązani są do aktywnego w nich udziału.

Student w trakcie konwersatorium uzyskuje punkty za różne formy aktywności:

1. Na każde zajęcia (poza pierwszymi) studenci (w grupach max. 4 osobowych) muszą przygotować prezentacje dotyczące zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach. Prezentacje mają pokazywać przykłady implementacji zagadnienia lub metody poznanej na poprzednich zajęciach. Prace oceniane są w skali od 0 do 5 punktów. Studenci przesyłają prezentacje najpóźniej do godz. 20.00 we wtorek poprzedzający zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie jest powodem do nieprzygotowania zadań. Na zajęciach prowadzący prosi o przedstawienie prezentacji przez najlepszą grupę. Grupa ma ok. 20 minut na przedstawienie własnej pracy.

2. Na każdych zajęciach omawiane są różne zagadnienia i metody badawcze. Za udział w dyskusji bazującej na znajomości literatury student uzyskać może 1 pkt.

3. Studenci (w grupach max. 4 osobowych) przygotowują semestralną pracę będącą konspektem projektu badawczego. Propozycja projektu badawczego uwzględniać ma:

• temat,

• uzasadnienie wyboru tematu badań, w tym ocenę dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie badanego zagadnienia,

• pytania badawcze,

• hipotezę badawczą (w tym zmienną zależną i zmienną niezależną),

• paradygmat/y teoretyczny/e wraz ze wskazaniem zasadności ich zastosowania w pracy,

• metody badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania w kontekście hipotezy pracy oraz pytań badawczych,

• ograniczniki projektu (czasowe, przedmiotowe, warsztatowe),

• ocenę źródeł bibliograficznych i wskazanie metod pozyskiwania danych,

• spodziewane efekty (praktyczne, teoretyczne, etc.) realizacji projektu.

Projekty oceniane są w skali 0-15 punktów.

System oceniania:

Ocena 5 – powyżej 50 punktów

Ocena 4 – 36-49 punktów

Ocena 3 – 25-35 punktów

Niezaliczenie zajęć – poniżej 25 punktów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Philipp Kubik, Gökçer Sarı
Prowadzący grup: Philipp Kubik, Gökçer Sarı
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-c6e301de1 (2022-09-22)