Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-MNS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs obejmuje kluczowe elementy składające się na metodologię badań społecznych, w tym projektowanie badań, główne nurty teoretyczne, podejścia do zbierania danych oraz metody ich analizy.

Pełny opis:

Kurs obejmuje kluczowe elementy składające się na metodologię badań społecznych, w tym projektowanie badań, główne nurty teoretyczne, podejścia do zbierania danych oraz metody ich analizy.

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wiedza naukowa. Pytania badawcze, hipotezy i zmienne

• Buttolph-Johnson et al. 2010, fragment rozdziału 2, s. 41–59.

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 3.

3. Nauki polityczne jako nauka. Różnice metodologiczne

• Buttolph-Johnson et al. 2010, fragment rozdziału 2, s. 59–68.

• March, Stoker 2006, Wprowadzenie i Rozdział 1.

4–5. Perspektywy teoretyczne

• Referaty: March, Stoker 2006, rozdziały 2–8.

• Studentki i studenci tworzą dwuosobowe zespoły. Każdy z zespołów wybiera jeden z rozdziałów wyróżnionych powyżej (każdy rozdział może być wybrany tylko przez jeden zespół) i przygotowuje referat na jego podstawie. Celem referatu jest przekazanie pozostałym uczestnikom zajęć kluczowych treści zwartych w danym rozdziale w jasny i zrozumiały sposób. Referat nie może trwać dłużej niż 15 minut.

6. Metody jakościowe i ilościowe – wprowadzenie

• March, Stoker 2006, rozdział 9–10.

7. Pomiar

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 4.

8. Plan badan

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 5.

9. Przegląd literatury

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 6.

10. Obserwacje empiryczne

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 8.

11. Analiza dokumentów

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 9.

12. Badania sondażowe i wywiady

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 10.

• Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa, rozdział 5.

13–14. Przygotowanie i prezentacja założeń projektów badawczych

• Osoby uczęszczające na zajęcia tworzą dwuosobowe zespoły i opracowują założenia projektu badawczego z zakresu nauk politycznych. Założenia projektu powinny obejmować:

a) temat i jego uzasadnienie, w tym cel i znaczenie badań,

b) perspektywa teoretyczna, do której odnoszą się badania,

c) pytania badawcze lub hipotezy,

d) plan badań (co i w jakiej kolejności będzie musiało zostać zrobione),

e) metody badawcze (analizowane materiały, sposoby zbierania i analizy danych) z uzasadnieniem.

15. Test zaliczeniowy.

Literatura:

Buttolph-Johnson J.B. et al. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa.

Marsh D., Stoker G. (red.) (2006), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student rozumie przebieg procesu badawczego.

Student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych.

Student potrafi zastosować wybrane paradygmaty i orientacje teoretyczne do krótkich analiz.

Student potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności) i wykonywanie zadanych prac, jak również uzyskanie przynajmniej 50% punktów na teście zaliczeniowym.

2. Na końcową ocenę składają się:

a. 60% – ocena pracy podczas semestru, w tym aktywności na zajęciach, referatu (tematy 4–5) i założeń projektu badawczego (tematy 13–14).

b. 40% – ocena testu zaliczeniowego (temat 15)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Koszewska, Philipp Kubik
Prowadzący grup: Urszula Koszewska, Philipp Kubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0