Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-MSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, geografia świata i Europy, historii powszechnej i Europy oraz systemów politycznych państw europejskich.

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy studentom na temat najważniejszych teoretycznych aspektów przedmiotu oraz scharakteryzowanie głównych empirycznych problemów występujących we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Tematem zajęć są teoretyczne oraz praktyczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych. Część teoretyczna obejmuje omówienie stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej oraz przedstawienie najważniejszych nurtów badawczych. W części praktycznej zostaną scharakteryzowani uczestnicy stosunków międzynarodowych, systemy międzynarodowe oraz zagadnienia bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i regionalnym. Kolejno zaprezentowana zostanie rola wybranych państw oraz organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych oraz najważniejsze problemy globalne.

I. Stosunki międzynarodowe - dyscyplina naukowa

II. Nurty badawcze w stosunkach międzynarodowych (klasyczny, modernistyczny, neorealizm, neoliberalizm)

III. Uczestnicy stosunków międzynarodowych:

- Państwa

- Narody, religie

- Organizacje międzynarodowe

- Korporacje transnarodowe

IV. System międzynarodowy

V. Bezpieczeństwo międzynarodowe

VI. Polityka zagraniczna państw

VII. Rola poszczególnych państw w kształtowaniu stosunków międzynarodowych

VIII. Rola Polski w stosunkach międzynarodowych

IX. Najważniejsze problemy globalne

- Konflikty i spory międzynarodowe

- Ludność, zasoby surowcowe

- Ochrona środowiska naturalnego

- Ochrona praw człowieka

X. Regionalizm i ugrupowania regionalne

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

- M.Pietraś (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2021

- J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2022

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002

- E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000

- E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006

- H. Kissinger, World Order, Penguin Press 2014

- J.Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000

- T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy; Wrocław 2000

- W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004

- K. N. Waltz, Theory of International Politics, Waveland Press 2010

- M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008;

- A. Gałganek, E Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i intedyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012;

- R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe – vademecum, Wrocław 2006

Efekty uczenia się:

Po przebyciu kursu studenci swobodnie poruszają się w tematyce stosunków międzynarodowych. Znają nie tylko teorię przedmiotu, ale również rozumieją zawiłości najważniejszych wydarzeń politycznych, które miały miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich lat.

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą teorii stosunków międzynarodowych,

• posiadać wiedzę nt. międzynarodowego prawa publicznego

• rozumieć w jaki sposób procesy integracyjne wpływają na współczesne stosunki międzynarodowe.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania aktorów stosunków międzynarodowych,

• umieć zidentyfikować najważniejsze problemy współczesnych stosunków międzynarodowych,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat wydarzeń międzynarodowych

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów międzynarodowych,

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego: test z pytaniami otwartymi zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów przypisanych wszystkich właściwym odpowiedziom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bloch, Anna Wodzisławska
Prowadzący grup: Joanna Bloch, Anna Wodzisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bloch, Anna Wodzisławska
Prowadzący grup: Joanna Bloch, Anna Wodzisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0