Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-PGUE
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia II rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykłady podkreślają powiązania pomiędzy wolnościami oraz politykami Wspólnoty. Każdy wykład jest uzupełniony ćwiczeniem.

Celem ćwiczeń jest uzupełnienie i ugruntowanie przedstawianych na wykładzie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W trakcie zajęć omawiane są wybrane orzeczenia TSUE.

Pełny opis:

WYKŁAD

Wykład koncentruje się na omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Jest on uzupełniony o postawy unijnego prawa konkurencji oraz o następujące zagadnienia: prawo zamówień publicznych, polityka ochrony konsumenta (w tym prawo reklamy), polityka socjalna oraz wspólną politykę handlową.

Konspekt wykładu:

1. Wstęp

2. Swobodny przepływ towarów

a. cła i opłaty o skutku równoważnym

b. podatki (opłaty wewnętrzne)

c. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym

d. Własność intelektualna i swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób i usług

a. Swobodny przepływ pracowników

b. Prawo przedsiębiorczości

c. Swoboda świadczenia usług

d. Swoboda korzystania z usług

e. Odstępstwa, ograniczenia

f. Obywatelstwo UE i traktowanie obywateli państw trzecich

4. Swobodny przepływ kapitału

5. Prawo konkurencji

a. Przepisy mające zastosowanie do przedsiębiorstw

b. Przepisy mające zastosowanie do państw

6. Wspólna polityka handlowa

7. Ochrona konsumentów

8. Regulacja rynku wewnętrznego

9. Wnioski

ĆWICZENIA

Zajęcia opierają się na analizie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Studenci są zobowiązani do samodzielnego przygotowania się do zajęć na podstawie instrukcji prowadzącego.

Lista orzeczeń obowiązujących do zajęć:

7/68 Komisja p. Włochy

C-183/06 Ruma Gmbh lub C-495/03 Intermodal Transports BV

C-315/05 Brzeziński p. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie lub C-167/05 Komisja p. Szwecji

8/74 Dassonville

C-265/95 Komisja p. Francji – sprawa hiszpańskich truskawek

178/84 Komisja p. RFN (nakaz czystości piwa)

C-72/83 Campus Oil Ltd.

C-120/78 Rewe-Zentral A.G. (sprawa Cassis de Dijon)

C-110/05 Komisja p. Włochom

C-267/91 i C-268/91 Keck & Mithouard

C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel … v. Mars GmbH lub C-1/90 & 176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior SA lub C-322/01 Deutscher Apothekerverband p. Doc Morris

C-142/05 Åklagaren p. Mickelsson i Roos

C-368/95 Vereinigte Familiapress

C-112/00 Schmidberger - sprawa demonstracji na autostradzie

C-22 i 23/08 Vatsouras i Koupatantze lub C-456/02, Michel Trojani v Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) – pojęcie pracownika

C-415/93 Jean-Marc Bosman

59/85 Holandia v. Ann Florence Reed

C-379/87 Anita Groener

C-413/99 Baumbast

Dyrektywa 2004/38 a wcześniejsze orzecznictwo: 115 i 116/81 Rezguia Adoui i Dominique Cornuaille

C-100/01, Ministre de l'Intérieur v Aitor Oteiza Olazabal

152/73 Giovanni Maria Sotgiu v. Poczta Niemiecka

C-279/93 Urząd Finansowy v. Roland Schumacker

C-85/96 Maria Martinez Sala

Dodatkowo: C-200/02 Kunquian Catherine Zhu

2/74 J. Reyners v. Państwo belgijskie lub C-47/08 Komisja p. Belgii (notariusze)

C-55/94 R. Gebhard

81/87 Królowa v. ex parte Daily Mail

C-212/97 Centros Ltd.

C-210/06 Cartesio

C-159/90 Society for the Protection… v. S. Grogan (sprawa aborcji irlandzkiej)

C-36/02, Omega Spielhallen

C-76/90 M. Saeger

C-384/93 Alpine Investments B.V.

C 67/96 Albany International – definicja przedsiębiorstwa

54 i 56/64 Ets. Consten SARL & Grundig-Verkaufs – porozumienia wertykalne i import równoległy

C-8/08 T-mobile – uzgodnione praktyki

C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS – dystrybucja selektywna, wyłączenia grupowe a indywidualne

6/72 Europemballage Corporation & Continental Can Company Inc.

27/76 United Brands Company (sprawa bananów Chiquita)

85/76 Hoffman-La Roche - fragmenty

C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v Tele2 Polska sp. z o.o. – kompetencje Komisji

C-320/91 Postępowanie karne p. P. Corbeau (sprawa monopolu pocztowego)

142 i 156/84 British American Tobacco Company Ltd. (sprawa Philip Morris)

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Mechaniche Rinaldo Piaggio SpA

C-280/00 Altmark - fragmenty

C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i in.- kompetencje Komisji i sadów

Dodatkowo: C-42/01 Portugalia p. Komisji – kontrola koncentracji

Literatura:

Literatura do wykładu:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), "Prawo Unii Europejskiej Prawo Materialne i Polityki", Wy-dawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie drugie, Warszawa 2005 [dalej: J. Barcz (red.)]

R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska (red.), "Prawo Europejskie Zarys Wykładu", Wydawnictwo UMCS, wydanie drugie, Lublin 2005 [dalej: R. Skubisz, E. Skrzydło (red.)]

Pomocniczo: A. Wróbel (red.), "Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)", Zakamycze, Kraków 2004.

M. Alt, M. Szpunar, "Prawo europejskie", C.H. Beck, 2005.

Podręczniki do ćwiczeń:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

Orzecznictwo:

Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, "Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo", Wyd. Scholar Warszawa 2005.

J. Barcz, W. Góralski, I. Kolowca, "Prawo Unii Europejskiej Casebook", cz. I, II Warszawa 2007

albo serwer UE EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm lub Trybunału http://www.curia.europa.eu/pl/content/juris/index_form.htm.

Pomocniczo: M. Bernat, "Orzecznictwo TS WE w sprawach gospodarczych", C.H. Beck 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. zna przepisy europejskiego prawa gospodarczego

2. zna funkcje i główne zasady europejskiego prawa gospodarczego

3. zna różnicę pomiędzy przepisami skierowanymi do państw i skierowanymi do przedsiębiorstw

4. poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek

5. ocenia skutki stosowania przepisów na sytuację prawną jednostek (skutek bezpośredni)

6. interpretuje przepisy europejskiego prawa w świetle wykładni sądów unijnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie odbywa się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz rezultatów kolokwiów zaliczeniowych.

W roku akademickim 2020/2021 zaliczenie ćwiczeń i egzamin z wykładu będą odbywać się w formie STACJONARNEJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zawiślak
Prowadzący grup: Zbigniew Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zawiślak
Prowadzący grup: Zbigniew Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0